Kahulugan ng Pasko

jratzinger.jpgTaun-taon, tuwing dumarating ang Pasko, naglipana ang mga paalala sa kahulugan nito.

Pinakahuling nagdagdag ng pakahulugan ang Santo Papa, si Benedict XVI. Aniya, “ligaya” ang kahulugan ng Pasko – hindi ang mga nasasabi noon na mas patungkol sa iba o sa lipunan katulad ng “pagbibigay”, “sakripisyo” o “pagmamahal”. Sa panahong may mga umaasang ang mga nabanggit – sa pagitan ng mga tao o ng mga bansa – ang itatanghal niya, pinili niya ang “ligaya”. Sa panahong may mga umaasang “kapayapaan” ang ipapangaral niya dahil sa dami at tindi ng mga digmaan sa loob at labas ng mga bansa ngayon, sa pamumuno ng US, ipinakita niya kung gaano siya ka-konserbatibo.

Bagamat malinaw na mas konserbatibo ang “ligaya” sa mga ito, hindi rin naman buong progresibo sa sarili nila ang mga salitang binanggit sa itaas. May partikular na gamit dito ang shopping malls o negosyo sa kabuuan. Taun-taon, pinakamaagang naggagayak para sa Pasko ang negosyo. Sa kanila, ang kahulugan ng “pagbibigay” ay pagbili at pagbigay ng kanilang produkto. Ang “pagmamahal” sa kanila sa pinakamasama ay nasusukat kung gaano ka-dami o ka-mahal ang regalo. Sa pinakamabuti, nasusukat ito sa pagkaalala man lang ng isang tao na maipapakita nito sa regalo, kahit pa nga mura.

Ang punto: hindi nakakatakas sa pulitika kahit ang Pasko. Hindi ito makaalis sa girian ng mga konserbatibo at progresibong kaisipan, ng mga makapangyarihan at mga naggigiit ng kapangyarihan, ng mayayaman at mahihirap – giriang nagaganap sa bansa natin. Sa iba’t ibang grupo, karugtong ng pagbibigay ng kahulugan sa Pasko – o sa kahit ano pa man – ang kanilang interes. Kahit ang panawagang “Tigilan muna ang pulitika” ngayong Pasko ay malinaw na naglilingkod sa interes ng pangulong nanganganib na mapatalsik. Dahil marami siyang kalaban, siya ang pinaka-makikinabang sa tigil-putukan sa pulitika.

Madalas, binibigyan ng iba’t ibang grupo ang Pasko ng kahulugan nang nakatutok sa partikular na bahagi ng buhay ni Kristo Hesus, hindi sa kabuuan nito. Dahil Pasko, ang madalas na diin ay ang kanyang pagkakatawang-tao para iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Hindi nakikita halimbawa na sa kanyang panahon, si Kristo Hesus ay isang rebelde o rebolusyunaryong lumaban sa baluktot at mapang-aping paghahari ng mga tao sa kanyang panahon. Hindi pinalulutang ang kanyang mga panawagan tungkol sa pamamahagi ng lupa, halimbawa, o sa pagkondena niya sa kawalang-katarungan noon.

Kung titingnan mula sa pananaw ng ganitong Kristo Hesus – mapagpalaya, kalaban ng baluktot at mapang-api, gusto ng pagkakapantay at katarungan – ano ang mainam sa Pasko ngayon? Wala gaano, ang agad na sagot. Pero mayroon siyang magugustuhan: Ang pagmamahalan ng magkakapamilya, magkakapitbahay, na madalas ay magka-uri sa lipunan; at ang pagbibigayan, pag-aalalahanan o pagkakalingaan, hindi man ng mga materyal na bagay. Magugustuhan niya ito – dahil patuloy na ginagawan ng iba’t ibang pamamaraan ng taumbayan na labas sa dikta ng Simbahan, Negosyo at Gobyerno.

Ang pagkukumustahan sa mga dumaang pagbabago sa buhay, lalo na sa mga maysakit at matatanda; ang pagbibigayan ng kahit kaunting nakayanan, pagkain man o laruan; ang pag-iisip ng kabutihan para sa kapwa, hindi lang sa sarili – magugustuhan niya lahat ito. Mga paraan ito ng taumbayan para tapatan ang sinasabing kahulugan ng Pasko – na pinipilit ding lasunin ng Simbahan, Negosyo at Gobyerno. Magugustuhan ang lahat ng ito ni Kristo Hesus dahil ang ganitong ugnayan ng mga tao ay walang iba kundi pauna ng paraisong darating sa lupa, sa gawa ng tao at sa halimbawa’t awa niya.

25 Disyembre 2005

Advertisements

2 thoughts on “Kahulugan ng Pasko

  1. Pingback: Krisis Krismas « Kapirasong Kritika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s