Propesor Pasista

Matagal nang mapanganib ang Unibersidad ng Pilipinas. Iyan ang makatwirang sagot sa histerya ni Alex Magno sa kolum niya noong Setyembre 26 sa Philippine Star na ang titulo’y “Fascists”. Matagal nang mapanganib ang UP pero hindi dahil sa mga aktibistang pinagkatuwaan niyang ilarawan nang pakutya – kundi sa mga katulad niyang propesor na mulat na naglilingkod sa militar, rehimen, at interes ng iilan at dayuhan sa bansa.

Madali silang matukoy sa kampus. Lalake o babae, lagi silang nakaposturang magara. Sa dagat ng mga estudyanteng nakasuot ng t-shirt at pantalong maong, nagpipilit silang magmukhang negosyante sa Makati , pero bumabagsak sa itsura ng nagbebenta ng gamit sa bahay o insurance, kundi man bulaang pastor o pastora. Magara ang kotse nila, ginagamit para mabilis na umeskapo pagkatapos ng mga klase at sosyalan tungo sa kampo o opisina ng pulitiko o negosyanteng pinaglilingkuran. Madalas silang absent sa klase, kahit nagdadrama silang dapat bigyang-halaga ang buwis ng mamamayan.

Gusto nilang magmukhang kosmopolitan pero batbat ng atrasadong kagawian ng mga liblib na baryo ang buhay nila. Kasapi sila ng maliliit na barkadang mahilig sa matsismis na tawanan at pakikipag-away sa kabilang barkada. Para pangalagaan ang barkada, paboritismo at pedophilia sa estudyante ang padron nila. Iyung sipsip – na syempre’y walang alam, pero handang humimod ng tumbong, lalo na kung guwapo’t maganda – ang kinukuha nilang magturo at maging katrabaho sa saliksik nilang salsal. Duda ang maraming estudyante nila kung binabasa nila ang mga papel na kanilang ipinapapasa.

Lalong pamilyar ang retorika nila. Gusto nilang tapusin ang kahirapan, pero ubod-sama para sa kanila ang masa: tamad, gumon sa bisyo – kaya nga dapat at pwede pang taasan ang buwis – emosyonal, madaling magamit ng Kaliwa o mga pulitikong artista. Itinuturing nilang laos at lipas na dogma ang mga pangaral sa ekonomiya ni Karl Marx, pero maalab silang taguyod ng ‘malayang pamilihan’ at ‘maliit na gobyerno’ – mga dogma ni Adam Smith isandaang taon bago si Marx. Panatiko sila ng liberalisasyon, deregulasyon at pribatisasyon ng ekonomiya; bulag sila sa pag-usbong ng monopolyo.

Matindi ang galit nila sa Kaliwa. Hindi imperyalismo, pyudalismo o burukrata-kapitalismo ang ugat ng kahirapan ng bansa, kundi ‘proteksyunismo’ na ipinagtatanggol ng Kaliwa. Bigo ang sosyalismo, tagumpay ang kapitalismo. Pareho lang na marahas ang estado at Kaliwa. Hindi ba’t nilalamon ng rebolusyon ang sariling mga anak? Kaya nga sinasabi nilang ‘Maging matapat tayo’ at pagkatapos ay tinutukoy maging mga minor-de-edad na aktibista sa kampus bilang mga komunista. Ang totoo, sa pagtulong sa militar, nagiging matapat sila sa kagustuhan nilang pawiin sa daigdig ang kinikilala nilang ‘komunista.’

Nililinlang nila ang mga estudyante – at sa ilang pagkakataon, ang publiko – para akalaing naging dominanteng patakaran ng mga rehimen sa bansa ang proteksyunismo. Ikinakaila nila ang kontrol ng US sa ekonomiya, pulitika, kultura at maging sa militar. Niloloko nila ang mga estudyante para isiping tunay na sosyalismo ang bumagsak sa mga dating sosyalistang bansa at hindi kontra-sosyalismo – kasabay ng pagtatakip sa matinding krisis na bumabayo sa kapitalismo. Tinatabunan nila ang mga kongkreto at historikal na mga kalagayang ininugan ng mga pamamaslang na ginawa ng Kaliwa.

Kung anuman, nagwawala sila ngayon dahil binato ng itlog at putik ng mga aktibista si Hen. Hermogenes Esperon, Jr. matapos magsalita sa isang forum sa kampus nitong Setyembre. Kaantas ng galit niya sa Kaliwa ang nakakatawang eksaherasyon ni Magno. ‘Pisikal na inatake’ ng mga aktibista si Esperon! Isa itong ‘ambush,’ ‘hakbangin ng karahasan,’ ‘pasistang taktika ng mga Maoistang maton,’ at ‘komunistang terorismo’ na nagpapaalala ng karahasan ng mga tauhan ni Hitler at Mao at ng Khmer Rouge! Ginawa ito ng mga kabataang labis na nabago ang utak, kaya handang maging ‘suicide bomber’!

Una, hindi itlog o putik ang ibinabato kapag ang layunin ay saktan ang isang tao. Pwedeng balut o bato – o kaya’y piyano, refrigerator o filing cabinet. Ibinabato ang itlog at putik para hiyain ang isang tao, o ipamukha ang pagkakasala niya. Nasa pagitan ito ng nasusuklam na pananalita at ng direktang karahasan sa isang tao. Ikalawa, kung ikaw ay nahuli sa pandaraya sa pambansang halalan at kung lahat ng patunay ay tumutumbok sa iyo bilang maysala sa mga pampulitikang pamamaslang – pero hindi ka naparusahan, hindi ka umaamin, at tumaas pa nga ang ranggo – talagang babatuhin ka.

Matagal nang mapanganib ang UP. Ang bawat aktibistang nagmumula rito ay laging tinatapatan ng paglikha sa daan-daan, kundi man libu-libong, mulat na tagapaglingkod ng interes ng mga naghaharing uri at dayuhan. Balitang-balita ngayon na nagbabanta si Magno na titigil sa pagtuturo kapag hindi pinatalsik ng administrasyon ng UP ang mga estudyanteng maysala sa pambabato. Ipinapakita nito na ang mga ultra-reaksyunaryo sa kampus ay handang pilipitin ang totoo, ang katwiran, at bisig ng mga administrador para supilin ang mga aktibista. Ang totoo, matagal nang gustong gawin iyan ni Magno.

Hindi kawalan – kundi masayang tagumpay! – na tumigil siya sa pagtuturo.

09 Oktubre 2006, inilathala sa Pinoy Weekly

Advertisements

3 thoughts on “Propesor Pasista

  1. Pingback: Pagpanig sa Kartel ng Langis « Kapirasong Kritika

  2. Salamat nang marami sa komento ninyo, Prop. Rogelio L. Ordonez! Isang malaking karangalan na napadaan at napakomento kayo! Ilalagay ko kayo sa links ko. Ingat po!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s