The Sarah State of the Department

 

All I wanna do when I wake up

in the morning is to theorize, oh Sarah…

—    hinalaw ng mga estudyante

sa kantang “Rosanna” ng Toto

 

Malaganap na ngayon sa Internet ang iba’t ibang sulatin kaugnay ng pagkakait ng tenure ng Departamento ng Sosyolohiya ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Unibersidad ng Pilipinas–Diliman kay Prop. Sarah Jane S. Raymundo. Nariyan ang petisyong online para sa tenure niya, ang pahayag ng palabang All-UP Academic Employees Union na magalang na nagtatanong sa Departamento hinggil sa isyu at ang isang sulatin ni Prop. Roland B. Tolentino tungkol dito. Mayroon na nga ring website na nakalaan sa kampanyang ito.

 

Sentral sa lahat ng sulating ito bilang puntirya ng ngitngit ang pag-abiso noong Nobyembre 6 kay Prop. Raymundo ng tagapangulo ng Departamento na: (1) ipinagkait ng tenured na kaguruan ng Departamento ang aplikasyon niya para magkaroon ng tenure at (2) huwag na niyang pasukan ang mga klaseng sinimulan niyang turuan ngayong semestre. Hindi inilahad ang kahit anong batayan ng pagkakait kaya bilang protesta, pinasukan ni Prop. Raymundo ang mga klase niya. Taliwas sa persepsyong likha ng ilang pahayag, patuloy siyang nagtuturo ngayon at hindi na siya kinibo ng mga ka-Departamento niya hinggil sa usaping ito. Salamat na lang at sinuway niya ang bigla-biglang kautusan.

 

Nagkataon lang naman na siyam na taon nang nagtuturo si Prop. Raymundo at Mayo 2009 pa matatapos ang kontrata niya sa Unibersidad. Kaya naman madaling lumutang ang mga pagkwestyon sa tamang proseso ng “pagsisante” sa kanya. Una, ora-orada ang pagpapatigil sa kanyang magturo – na napakasakit para sa isang tao, kahit na sinong tao, na siyam na taon na sa isang trabaho. Ikalawa, hindi siya nakalahok sa kahit anong deliberasyon hinggil sa tenure niya. Ikatlo, hindi man lang malinaw na inilahad ang mga batayan ng desisyong ito. Kung papatigilin mo na sa pagtuturo ang isang gurong siyam na taon na sa propesyon, hindi ba dapat man lang ay sabihin na agad ang mga batayan?

 

antipasdelotavo-itaksapusonimangjuan

 

Pero ano nga ba ang posibleng batayan? May sinisiping dokumento ang pahayag ng AUPAEU na nagsasabing tungkulin ng tenured na kaguruan na “Itaguyod ang kalayaang pang-akademiko, na nagtatakdang isandig ang mga pagtatalaga ng guro (faculty appointments) sa mga batayang akademiko lamang: performance sa pagtuturo, pananaliksik at gawaing ekstensyon, potensyal na ambag sa disiplina, at etikal na pagsasabuhay ng propesyon.” Ayon sa AUPAEU, hindi lang nasapatan ni Prop. Raymundo ang mga rekisito; nahigitan pa niya ang mga ito: nagtapos ng masterado, nakaani ng mataas na marka sa ebalwasyon ng mga estudyante, maraming nalathalang sulatin, at masigasig sa gawaing ekstensyon.

 

Hindi kaila sa marami na paboritong guro si Prop. Raymundo ng maraming estudyante ng UP, kumukuha man ng kursong BA Sosyolohiya o hindi. Maraming nag-eenrol sa klase niya at tumatatak ang pagtuturo niya sa isip ng mga estudyante. Halos kahanay na niya sa pagiging pinakapopular sa mga estudyanteng kumukuha sa Departamento ng mga aralin si Prop. Gerardo “Gerry” Lanuza, na katulad niya sa ilang aspekto. Ang bali-balita, mabilis na lumobo ang kasapian ng blog sa Facebook na ginawa laan din sa tenure niya.

 

Bakit siya popular sa mga estudyante? Naalala ko tuloy ang “He Was my Teacher” [1964, nasa Desert Islands and Other Texts, 1953-1974, 2004], sanaysay na isinulat ng pilosopong Pranses na si Gilles Deleuze para ipagmalaki at parangalan ang propesor niyang si Jean-Paul Sartre, isa ring pilosopong Pranses, noong tinanggihan ng huli ang Premyong Nobel para sa Panitikan. Aniya, “Sa pagkawasak at pag-asa ng Liberasyon, natuklasan namin, natuklasan naming muli, ang lahat. Si Kafka, ang nobelang Amerikano, sina Hegel at Heidegger, tuluy-tuloy na pakikipag-negosasyong muli sa Marxismo, pagkahilig sa nouveau roman… Lahat ng ito’y dumaloy kay Sartre, hindi lang dahil isa siyang pilosopo at magaling siya sa totalisasyon, kundi dahil alam niya kung paano mag-imbento ng bago.” Tanong niya, “sino maliban kay Sartre ang maalam kung paano magsabi ng bago? Na nagturo sa amin ng bagong mga paraan ng pag-iisip?”

 

Maaaring hindi siya ang pilosopo ng ating panahon, pero ganito rin ang masasabi tungkol kay Prop. Raymundo. Sa mga klase at sulatin niya, dumadaloy ang makabuluhan at bago sa iba’t ibang larangan: kulturang popular, masmidya, pilosopiyang Europeo (naging paborito niya sina Louis Althusser, Michel Foucault, Jacques Derrida, Slavoj Zizek at Alain Badiou), Marxismo, feminismo (maging feminismong Pinoy), pag-aaral sa mga pelikula, kasaysayan at kalagayan ng Pilipinas, samu’t saring isyung panlipunan, rebolusyunaryong kilusan sa Pilipinas lalo na’t kaugnay ng pagwawasto nito noong dekada 1990, mga intelektwal na Pinoy lalo na ang mga progresibo, bagong mga tunguhing konserbatibo at neo-konserbatibo sa ibang bansa, showbiz, at sikoanalisis.

 

splatterings

 

Maaaring masalimuot ang pagkakalahad niya ng mga ideya sa mga sulatin – bagamat mayroon din siyang mga isinulat na nakapuntirya sa karaniwang mambabasa – pero tumutungo ang estilo niya ng pagtuturo sa popular at palatawa. Tiwala man siyang nasasapul ng mga estudyante ang itinuturo niya, napapaisip siya minsan batay sa mga komento nila kung inaakala nilang tulad lang siya ni Ai-Ai de las Alas o Pokwang. Sigurado, gayunman, na mas masiste at malikot-sa-isip kaysa slapstick ang patawa niya. Sa paghugot ng kongklusyon o punchline, mahilig siya sa kakatwa at biglang pagbaligtad ng maiikling pormulasyong alam ng marami. Tiyak, isa siyang “probokador ng kaisipan” na ayon kay Prop. Francisco Nemenzo, Jr. ay dapat na katangian ng isang propesor.

 

Kaya nakakapangambang posibleng sa “etikal na pagsasabuhay ng propesyon” hinuhugot ng tenured na kaguruan ng Departamento ang batayan sa pagtanggi nitong gawaran ng tenure si Prop. Raymundo. Marami nang sabi-sabi at haka-haka sa kung ano ang batayan ng tenured na kaguruan sa desisyon nito – at wala itong ibang dapat sisihin kundi ang sarili, dahil tinangka nitong patigilin sa pagtuturo si Prop. Raymundo nang hindi ihinaharap sa kanya ng mga usapin at nang hindi hinihingi ang panig niya. May pagkakapareho ang lahat ng sabi-sabi at haka-haka, gayunman: Patungkol daw sa pampulitikang mga aktibidad ni Prop. Raymundo ang mga batayan, na walang matibay na mga ebidensya. Kaya naman nasasabing “pulitikal,” “marumi,” at “anti-aktibista” ang desisyon.

 

Aktibistang guro kasi si Prop. Raymundo. Pangkalahatang kalihim siya ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy o CONTEND–UP, aktibong miyembro ng AUPAEU, pambansang ingat-yaman ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, at mananaliksik ng Karapatan, grupong pangkarapatang pantao. Hindi niya ito inililihim, ipinagmamalaki pa nga niya. Sa lumang metapora, hindi siya nagpakupot lang sa apat na sulok ng paaralan.

 

Kaya nga tawag-pansin na ang napapabalitang maliit na minorya sa tenured na kaguruan na pinakapursigidong ipagkait sa kanya ang tenure ay binubuo ng mga gurong pinaka-minimal ang paglahok sa pulitika o mga usaping pangkampus o pambansa. Mga guro itong sa pagtuturo at pagsusulat ay gumagamit ng mga kaisipan ng Pantayong Pananaw, ng Frankfurt School ng “Marxismo,” at ng iba pang teoryang sosyolohikal. Makikita sa kaso ni Prop. Raymundo, gayunman, na hindi nila mailapat ang mga teoryang pinag-aralan at “ginagamit” nila sa isang kongkretong sitwasyong nangangailangan ng mga hakbanging simple lang naman: ng simpleng paglilinaw ng ebidensya, ng simpleng pagiging patas at prangka, ng simpleng pagbibigay ng konsiderasyon sa kapwa at ng katarungan.

 

antipasdelotavo-liwanagatdilim

 

Dahil kaya ito sa katangian ng mga teoryang pinapaniwalaan nila? Dahil kaya sa kakulangan nila ng pakikisangkot sa mundo labas sa klasrum? Sa kumbinasyon ng dalawa? Dahil ano ang mga teoryang ito kung kinabibilangang parang grupo at nagagamit sa pagtuturo’t pagsusulat pero hindi ginagamit sa totoong buhay? Ano ang kabuluhan ng teorya kung hindi ito lapat sa pang-araw-araw na buhay? Kagamitan lang sa hanap-buhay, sa pagkita ng pera? Trabaho lang na walang personalan? Taguyod ng “talastasang bayan” at “pang-komunikasyong rasyunalidad,” pero makaisang-panig sa pag-alam ng “katotohanan” sa sariling departamento? May teoryang ginagamit bilang mananaliksik at guro pero bilang kaguro, hinahayaang palitan ng mga tsismis at haka-haka ang katotohanan?

 

At ano ang tindig ng mayorya ng tenured na kaguruan? Silang kinabibilangan ng matatawag na nating lokal na pampublikong mga intelektwal? Silang may pakikisangkot sa pulitika ng kampus at bayan at sa iba’t ibang isyu ay tumitindig nang tugma sa interes ng komunidad ng UP at ng mga mamamayan? Silang taguyod ng “mga prosesong demokratiko” sa loob at labas ng kampus? Silang nakataya rin ang reputasyon sa harap ng kampus at publiko? Silang napabalitang pinagmatigasan ng maliit na minorya sa tigas-ulong tindig nito?

 

Sila siguro ang pwede pang maliwanagan at gumawa ng ilang simpleng hakbang: ang manindigan at bumotong iharap kay Prop. Raymundo ang mga batayan ng pagkakait sa kanya ng tenure, hayaan siyang magpaliwanag at mula rito’y balik-aralan ang pasya. Kung mapapatunayang mabuway ang mga batayan, o wala talagang batayan, marapat lang na itaob ang naunang desisyon at bigyan na ng tenure si Prop. Raymundo. Maaaring sabihing taliwas ito sa naunang mga praktika ng maraming departamento sa pagtalakay sa tenure, pero kung tutuusin, ito talaga ang minimum na hinihingi ng prosesong makatwiran.

 

Kailangan nilang gawin ito para mabigyan ng katarungan si Prop. Raymundo – at ang mga gurong tulad niyang nahaharap sa katulad na proseso, ang mga estudyanteng karapat-dapat magtamasa ng makabuluhang pagtuturo, at ang taong bayang nagsusubsidyo sa pamantasan ng dapat ay mahuhusay na guro.

 

19 Disyembre 2008

 

Pahabol: May naisulat na rin pala si Prop. Danilo Araña Arao tungkol sa usaping ito kaugnay ni Prop. Raymundo.

9 thoughts on “The Sarah State of the Department

 1. naku, feeling deleuze ako kay ma’am sarah. malaki ang kontribusyon niya sa aking kamulatan. siguro, isa siya sa mga nagpasikat (kung sikat mang maitutring) kay zizek sa sirkulong kinabiblangan niya. siya rin ang nagpakilala sa akin sa mga sulatin nia tadiar, garcellanio at san juan, mga akdemikong marginalisado sa UP pero higit namang nakaangat at mas matalas kesa sa mga pantas-pantasang naghahariharian sa diliman. t higit sa lahat, impluwensiyal si ma’am sarah sa akin bilang rekrut niya sa suzanne vega fans club – diliman chapter. 🙂

 2. Baka naman may maisulat ka rin Guiller para sa kampanyang ito. True, siya talaga ang isa sa mga unang sumibasib sa mga akda ni Zizek dito sa bansa. Siya ba ang nagpakilala sa iyo kina Garcellano at San Juan? Hehe. Hindi niya ako narekrut sa kilusang Suzanne Vega na iyan. Hehe.

  Sana nga magsulat ang mga estudyante niya, na very talented din ang marami. Sana nga isa-isang lapitan ng bago at lumang mga estudyante ang mga faculty ng Departamento ng Sosyolohiya para usisain sa kaso niya. Hawig sa mga porma ng pagkilos noon ng mga Aprikano-Amerikano para sa mga karapatang sibil nila.

  Kung rasyunal at demokratiko kasi ang desisyon nila, dapat tapat at prangka sila, sabihin nila nang harapan, hindi iyung ganyang parang doktrina ng pundamentalismo ang ipinagtatanggol nila. Elitista at di talaga demokratiko.

 3. oo nga. chika.

  guiller: my gad! may kilusang suzanne vega na pala kayong tinatawag! at natutuwa ako na ako pala ang nagrecruit sayo jan. alam kong batid mo na ito.pero sa para sa kaalaman ni teo, sinulatan ko si suzanne vegaat tumugon sha. jusko, para akong sinalanta ng pinakamasahol na lindol. ganon pala pag naging totoo ang pantasya…parang bangungot. hmm…para namang bago pa yan. eh nangyayari din naman yan tuwing tila napapasaatin ang ating iniibig. chika.

 4. Wow! Ganoon pala ang lebel ng pagka-fan ninyo kay Bb. Vega. Hehe. Hindi ko lang alam kung makaka-relate si Guiller sa metapora mo. May sagutan nga kami rito na nagpapakitang mapait, mapait, napakapait ng persepsyon niya sa kanyang love life. Hehe. Kilusang Ric Segreto, anyone? Hehe.

 5. hahaha. fantasy realized is nightmare. 🙂 si karl fredrick ang marerekrut mo diyan sa kilusang segreto. heheh. happy new year sa inyo.

 6. oi hindi lovelife lang ang mapait. ang love naman kasi hindi lang sa isang tao. ahahahaha. love is elusive. hindi lang love sa isang tao. ahahaha. i-justify ba daw ang pagiging mapait. at least hindi mapakla.:)

 7. @ Guiller: Sige, sana matanong ko siya. Hehe. So love sa maraming tao? Hehe. O kalahating tao? Joke lang. Enjoy ka naman yata sa pagiging bitter eh. Hehe.

 8. magandang araw,

  pwede ba sumingit?

  hehehe, matagal ko na kasing naririnig ang usapin kay mam sarah hindi ko lang alam kung may maitutulong ako kasi hindi ako taga up, pero minsan na akong naging estudyante ni mam hindi lang nya alam sa ilang mga sinusulat nya at sa mga lecture nya sa labas ng klase. tingin ko malaking katarantaduhan ang ginagawa sa kanya ng mga tao dyan sa departamento nya. naisip ko na lang na makapal talaga ang mukha ng mga nang bubusabos na yan bukod pa doon natatakot sila na may katulad ni mam mag-isip at nasa loob ng akademya..

  iilan na lang din kasi mga tulad nila diba na ganun magturo at mag-isip…

  tuloy lang yung laban…bilib ako sa paninindigan ninyo…at kaisa ako dyan..,.

 9. Nakakatuwa namang sa ganitong pagkakataon ay nagsasalita ang mga naging estudyante sa iba’t ibang paraan ni Prop. Raymundo. Dumami pa sana ang katulad mo.

  Makapal ang mukha? Siguro ang tinutukoy mo ay ang tatag nila sa pagpapatupad ng isang desisyong kwestyonable sa madla.

  Tuloy ang laban!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s