rebelyn-pitao

Katarungan para kay Rebelyn Pitao! Dahil hindi kinakaya ng gobyerno at militar na gapiin ang New People’s Army, muli na naman itong bumaling sa marumi at traydor na taktika ng paggahasa at pagpatay sa isang sibilyan, kay Rebelyn Pitao na anak ng isang lider-NPA sa Mindanao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s