Matagumpay ang kakatapos na Pambansang Lakbayan ng Anakpawis para sa Lupa at Katarungan! Mabuhay! Ramdam ito ng mga lumahok, at may makabuluhang sinasabi tungkol sa pakikipagtuos ng Kaliwa sa rehimeng Arroyo. (Galing ang larawang kuha ni Edd Gumban sa itaas sa PhilStar.com at ang mga larawan sa ibaba sa site ni Patrill. Maraming salamat!)