Poster ng pelikulang Eyes Wide Shut sa Poland. Isang paglalarawan iyan ng kaisipan ng mga maka-Noynoy sa usapin ng sinusuportahan at iboboto sa eleksyon. Ideolohikal na bagay rin ang pagiging bulag sa ibang pagtingin, pilit mang ikaila ng mga katulad ni Manuel Buencamino. (Galing ang mga larawan sa magandang website na wellmedicated. Maraming salamat!)