Prospek ng Occupy sa Pilipinas

Marami sa mga progresibo ang katulad ngayon ni Prop. Leonor Magtolis-Briones ng Unibersidad ng Pilipinas: nagmumuni tungkol sa posibilidad ng pagputok ng protestang Occupy sa bansa. Halata ang simpatya niya sa pagkakaroon ng lokal na kaakibat – higit pa sa lokal na bersyon – ng ganitong protesta sa mundo. Sa isang banda, nakilala siya bilang isa sa mga lider-estudyante na nagsalaksak ng trak ng bumbero sa tarangkahan ng Malakanyang noong Sigwa ng Unang Kwarto. Anu’t anuman, heto ang ilang ambag ko sa mga umiinog na talakayan hinggil sa prospek ng protestang Occupy sa ating bansa:

(1) Mainam ang kalagayan. Hindi na siguro kailangang isa-isahin pa ang mga isyung nagpapatunay na tumitindi at titindi pa ang kahirapan at kagutuman ng mga mamamayan. Sa pangkalahatan, ang mga interes ng malalaking kapitalistang dayuhan at lokal, ng mga dayuhang bangko, ng malalaking panginoong maylupa, at ng mga tiwaling pulitiko ang nananaig sa bansa. Ang gobyernong Aquino, bukod sa pagpanig sa mga nabanggit na grupo, ay nagpapatupad ng di-idinedeklarang programa ng pagtitipid o austerity para sa mga mamamayan, habang pinapatindi rin ang paghuthot sa huli. Minana rin nito ang napakaraming komitment na neoliberal ng mga naunang rehimen.

(2) Ang mga aktibistang pambansa-demokratiko ang nasa pinakamainam na katayuan na pamunuan ito. Bukod sa sila ang pinakamarami, sila rin ang pinakalubog sa masa. Sila rin ang tuluy-tuloy na naglalantad at lumalaban sa pagpapatindi ng kahirapan at kagutuman. Hindi maaasahan ang mga grupong nagpapakilalang “Kaliwa” pero todong nagpalamon sa gobyernong Aquino. Takot na takot silang magalit ang kanilang alyado dahil sa kung anong protesta; takot na takot silang matanggalan ng posisyon at sweldo sa gobyerno. Hindi nila iniisip ang magandang kalagayan para magmulat at mag-organisa dahil wala naman silang tinatanaw na rebolusyon sa saklaw ng kanilang buhay.

(3) Nakatuntong ito sa lawak at lakas ng mga naunang protesta ng mga mamamayan. Sa propaganda, may naipundar nang puhunan hinggil sa iba’t ibang isyu; ang hamon ay kung paano ikakawing at itataas ang mga ito – sa isang paraan na madaling maunawaan ng marami. Sa lunsaran ng protesta, may mga nahawan nang sentro ng protesta; ang hamon ay kung paano eengganyuhin ang mga mamamayan sa paligid nito na lumahok. Sa mahalagang suporta ng mga nasa panggitnang uri, sila mismo ay nakakaramdam ng krisis at sila ang mas inaabot, sa pamamagitan ng Facebook at iba pang social networking sites, ng impormasyon at ahitasyon hinggil sa protestang Occupy sa US.

(4) Ang isang susi ay ang pagtukoy sa puntirya ng protesta batay sa iba’t ibang isyu. Sa US, “corporate greed” ang tampok na target ng protesta. Sa Pilipinas, isang panukala ang “Kapitalistang Gahaman, Kasabwat na Pamahalaan.” Sa US, ang panahong binabalik-tanawan ay ang “gera kontra-terorismo” simula 2001 at tampok ang pagsambulat ng matinding krisis noong 2008. Sa Pilipinas, maaari ring simula 2001, sa bungad ng pagrereyna ni Gloria Macapagal-Arroyo. O mas maaga, sa 1992, bungad ng rehimen ni Fidel Ramos. Kung ang huli ang pipiliin, kailangan at ibubunga ng protesta ang pagbuo sa kamalayan ng mga mamamayan ng epekto ng neoliberalismo sa bansa.

(5) Mahirap kung ilulunsad ang protestang Occupy sa Makati na, tulad ng Wall Street, ay sentro ng pampinansyang aktibidad sa bansa. Malayo kasi ito sa malawak na mamamayan na maaasahang lalahok. Maaari ang Maynila para malapit sa mga sentro ng kapangyarihan at tradisyunal na pinagraralihan, tulad ng Mendiola at US Embassy. Pero ang mahalaga ay kung saan ito makakaakit ng malawak na paglahok at suporta ng mga mamamayan. Pwede ang Morayta, Welcome Rotonda, o Quezon City Memorial Circle. Ayon sa isang balita, nakaasa ang mga nagpoprotesta sa Wall Street sa kabaitan ng Burger King sa pagpapagamit ng kubeta. Ganito kaya ang mangyayari sa bansa?

(6) Ilan pang punto: Mas mainam kung hindi magtatagal ang protesta nang walang taning. Mas magiging rurok ito ng protesta, na maaaring tumagal nang ilang araw, pero hindi pipiliting isustine nang matagal. Ang mas mahalaga pa rin ay ang pag-abot, paghikayat at pagpapakilos sa paparaming mamamayan sa kanilang konsentrasyon. Tiyak na magiging mahalaga ang papel rito ng mga kabataan at estudyante, silang kayang tumao sa paglulunsaran ng protesta. Sigurado, may musika rito, na pwedeng pana-panahon o gabi-gabing rumurok sa mga konsyerto. Babalik-aralan at tutugtugin ang maraming awit at himig ng protesta, at maging mga awit at himig ng pagrerebelde.

24 Oktubre 2011

Galing ang mga larawan sa maaasahang si Curate.

Magandang laging tingnan ang kolum ni Priscilla Pamintuan. May parangal-kritika si E. San Juan, Jr. sa modernistang makatang si Alejandro G. Abadilla: hindi pa raw ito lubos na nakahulagpos sa burgis na indibidwalismo.

Para raw puga sa batas ang mga walang bahay sa Amerika, sabi ni Barbara Ehrenreich. Agit naman ang sulatin ni Mike Davis tungkol sa protestang Occupy, liban lang sa pagkiling niya sa “anarkistang posisyon.”

Hinggil sa mga pasimuno ng kampanyang We are the 99%. May yugtu-yugto sa pag-unawasa Occupy Wall Street, sabi ni Immanuel Wallerstein. Gumuguhit ng linya si Michael D. Yates sa pagitan ng mga liberal at Marxistang ekonomista.

Advertisements

8 thoughts on “Prospek ng Occupy sa Pilipinas

 1. Pingback: Overview of Occupy Southeast Asia · Global Voices

 2. Pingback: Overview of Occupy Southeast Asia - DaringSearch - Free to publish

 3. Pingback: Overview of Occupy Southeast Asia | Current Affairs

 4. Pingback: Overview of Occupy Southeast Asia | Sao-Paulo news

 5. Pingback: Overview of Occupy Southeast Asia | Sao-Paulo news

 6. Pingback: Overview of Occupy Southeast Asia | My Blog

 7. Magandang araw, Teo. Masugid mo akong mambabasa at hanga rin ako sa talas ng mga isinusulat mo dito’t naiaambag sa Pambansa-Demokratikong propaganda sa internet. Tagahanga ako ng kilusan (ngunit hindi magkalakas loob maging kasapi) ng ilang taon na rin sa ngayon, subalit nagabag ako nitong huli nang mabasa ko at maintindihan ang sinulat ni PL na PPDR: Class Line vs. Mass Line. Sa intindi ko, ang pinupunto e hindi ML ang PK ng P kundi Stalinista-Maoista. At ideo ng petiburges at small peasants ang Maoismo at hindi ng prolet. Sa intindi ko, may mali rin, di umanong pagsusuri sa Mode of Production ng Pilipinas na kapitalista na esensya kahit ang mga nasa kanayunan at hindi na feudal. Anong masasabi mo dito? At maaari mo ba linawin, kahit sa abot lang ng iyong makakaya o masasabi dito sa espasyo sa internet, o kahit general lamang, ang naging ilang kontra-punto dito ni JMS o ng buong RA block dati?

  May pagtingin ako na may pagka-ekonomista ang ND. Pasensya na at dito ko lang kayang ipaabot. Maraming salamat at sana tumugon ka.

 8. @ Mag: Salamat sa pagbisita. Naku. Stalinista-Maoista? Malamang, masama ang pakahulugan ng nagsulat diyan. Kung para sa Kilusan, mas matimbang ang positibo kay Stalin kaysa negatibo, at dakila talaga si Mao.

  Praktika na lang ang pagbatayan mo: Ang mga seryosong banta sa pandaigdigang sistemang kapitalista, iyung naniniwala sa Maoismo o impluwensyado nito. Iyung mga umano’y “Marxista-Leninista,” nauunahan pa ng masa sa pagkilos.

  Iyung sa MOP, marami nang naisulat tungkol diyan. Ang isang mahalagang punto ay iyung naghaharing uri: Sa Pilipinas, hindi klasikong kapitalista kundi burges-komprador, kasama ang panginoong maylupa. Ganito ba ang kapitalista?

  Maliban sa mga artipisyal na larawan ng pag-unlad tulad ng malls at imprastruktura, mas di-industriyalisado ngayon ang Pilipinas. At nasaan ang mga nagsasabing kapitalista na? Ni hindi makapaglunsad ng malakas na kampanya. Hindi kasi akma sa reyalidad ang pag-unawa nila.

  Ekonomista? Hindi naman. Malakas lang ang mga nat-dem sa pagsusulong ng kagyat na interes ng masa. Pero itinataas ito sa pambansa-demokratikong pakikibaka. Iyung ibang grupo, wala na. Puro media stunt na lang at best. Iyung iba pa, nagpalamon na kay Noynoy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s