Topak Obama

The hottest spot north of Havana…
– Barry Manilow

Bukod sa natalo ang Democratic Party ni Presidente Barack Obama sa Republican Party, na isang datos, nagkakasundo sa limang bagay, sa minimum, ang mga nabasa kong pagsusuri sa kakatapos na eleksyong mid-term sa US. Una, naging referendum ang eleksyon sa dalawang-taong panunungkulan ni Obama bilang pangulo. Ikalawa, lumaki ang suporta ng Republicans habang kumitid naman ang sa Democrats. Ikatlo, sentral na usapin sa pagboto ng mga mamamayang Amerikano sa eleksyong ito ang ekonomiya. Ikaapat, malaki-laki ang papel ng Tea Party sa naging takbo at resulta nito. At ikalima, mapagpasya ang resulta sa magiging mga hakbangin ng rehimeng Obama.

Mabigat talaga ang kalaban ng rehimeng Obama sa eleksyong ito – hindi pa ang Republicans, kundi ang pinakamatinding krisis pang-ekonomiya na tumama sa US at iba pang imperyalistang bansa simula noong Matinding Depresyon ng dekada 1930. Sinasabing walang kaparis ang kawalang-trabaho sa US ngayon. Dapat palawakin, gayunman, ang pagsuri sa mga ugat ng krisis lampas sa sisihan sa antas ng propaganda ng mga paksyon ng naghaharing uri sa US – na kesyo ang rehimeng W. Bush talaga ang maysala at iba pa. Krisis ito ng mismong pandaigdigang sistemang kapitalista na US ang nasa sentro, at naging instrumento lamang ang maraming rehimen sa takbo nito.

Tila malinaw ang pagkakahati ng mga komentarista sa paghusga sa mga nagawa ng rehimeng Obama sa dalawang taong pagharap sa krisis. Ang mga maka-Kanan, nagsasabing masyadong marami ang nagawa nito. Ang ibang maka-Kaliwa naman, syempre pa, ang kabaligtaran: masyadong kaunti ang nagawa nito. (Kakatwang sa una bumabagsak ang isang komentaryong lumabas sa Philippine Daily Inquirer.) Tugma ang una sa retorika ng “Amerikanong paraan ng pamumuhay” na ginamit ng mga kalaban ni Obama. Tumuturol naman ang ikalawa sa retorika ng “pagbabago” na ipinangako niya noong eleksyon – at, walang duda, ang siyang dahilan ng pagkapanalo niya noon.

Makikita ito sa mga pahayag ni Obama mismo. Kwento ni Tariq Ali, noong nasa harap si Obama ng mga liberal na manonood ng The Daily Show ni Jon Stewart, inamin nitong “Noong ipinangako namin ang ‘pagbabagong pwede ninyong paniwalaan,’ hindi ito ‘pagbabagong pwede ninyong paniwalaan sa loob ng 18 buwan’.” Ang “Yes, we can” pala ay “Yes we can but…” Matapos naman ang eleksyon, sa harap ng pagkatalo ng kanyang partido, yumukod siya: “Sa tingin ko, may mga panahong sinabi lang natin na gawin natin ang isang bagay, sa halip na mag-alala kung paano natin ito ginagawa. At sa tingin ko’y isang problema ito. Nagbabayad ako ngayon sa pulitika dahil dito.”

Sa kongkreto, ganito: sa harap ng napakatinding krisis pang-ekonomiya, maraming ginawa si Obama pabor sa mga naghaharing uri at sa sistemang kapitalista sa US. Kasama rito ang hindi pagtupad sa mga ipinangako noong eleksyong 2008, tampok ang pagtigil sa mga gerang inilunsad ng rehimeng W. Bush. Sinagpang ng Republicans ang mga kakaibang hakbangin niya para pasamain siya, ilarawan ang rehimen niya bilang “sosyalista” o, sa salita niya, “klasikal, tradisyunal na malaking gobyernong liberal.” Pero ito lang ang naging porma ng pagkadisilusyon ng mga mamamayan dahil hindi “nalutas” ng mga hakbangin niya ang krisis – dahil din maka-kapitalista ang mga ito.

Sa pagkadisilusyong ito pinakilos ng Republicans ang kanilang abanteng base, na ang isang tampok na porma ay ang Tea Party – “isang popular na kilusang sangkot sa (kalakha’y) di-marahas na pakikitunggaling makauri. Tinig ito ng bulnerableng Kristiyanong puting mga uring nakakababa at panggitna. Nasa krisis ang mundo nila, gumuguho sa paligid nila. Ang dating kinaiinggitang pribilehiyong panlipunan nila na nakabatay sa lahi (race) ay hindi na nagbibigay ng proteksyon sa pagpapahirap ng kapitalismong corporate. Bilang tugon, nagkuta sila sa ligtas na muog ng galit at humanay sa absolutismong ideolohikal at moral… ng mga paksyon ng super-yaman…”

Ang problema, sa kasaysayan, napakahalaga pala ng mga eleksyong mid-term para sa mga presidente ng US: ito ang nagtatakda ng magagawa nila sa natitirang panahon sa termino. Ayon kay John Nichols, naitulak lang ni Franklin Delano Roosevelt ang New Deal bilang tugon sa Matinding Depresyon noong dekada 1930 matapos manalo ang mga kapartido niyang Democrats. Todong naipatupad naman ni George W. Bush ang mga mapandigma at militaristang patakaran niya matapos manalo ang kapwa- Republicans. Waring naprenuhan naman ang mga gustong gawin nina Ronald Reagan at Bill Clinton sa kani-kanyang termino noong natalo ang mga kapartido nila.

Kaya nga mapapaisip ka tuloy: hindi kaya sinadya ni Obama at ng rehimen niya na matalo sa eleksyong ito at hindi tuparin ang mga ipinangako? Tutal, sabi ni Alexander Cockburn, “Hindi siya naglatag ng nakakakumbinsing temang pampulitika, hindi naglunsad ng epektibong opensa, sumandig sa team ng mga tagapayo na kaduda-duda ang kakayahan, at kinapos na ng hangin. Siya mismo, sinubukang mangampanya pabor at kontra sa epektibong papel ng gobyerno, ginawa ang pambatang paghahalintulad sa pambahay at pampederal na badyet, naghatid ng sali-saliwang mga mensahe, nilustay ang tiwala ng mga kabataan at ng mahalagang bahagi ng mga independyente.”

“Kung gusto, may paraan; kung ayaw palaging mayroong dahilan.” Ito ang iginigiit ni Richard Anderson-Connolly. Sa kabila aniya ng tagumpay ni Obama sa eleksyong 2008, nangako ang huli ng “bipartisanship” at binigyang-halaga ang mga manghaharang sa mga ipinangakong reporma. Ayon sa manunulat, mas “makatwirang” interpretasyon sa mga nangyari na “nilayon ni Obama na isabotahe ang kanyang repormistang adyenda o, mas tiyak, walang gayong adyenda si Obama at gumamit lang siya ng retorikang repormista.” Baka naman talagang naipit lang si Obama sa matinding krisis? O baka talagang naipit siya sa matinding krisis kaya ganito na lang ang ginawa niya?

Hindi ko alam kung ano ang wastong maka-Kaliwang taktika sa eleksyon sa US, kung ano ang mas papakinabangan ng mga mamamayang Amerikano at ng kilusang Kaliwa sa matagalan: Ang todo-todong paglalantad-pagmumulat na walang pagkakaiba ang mga Democrats at Republicans at bulok ang eleksyon sa sistemang kapitalista? O ang pumasok sa argumentong “lesser evil” tuwing may eleksyon – gaya ng tinutuligsa ni Anderson-Connolly sa mga liberal na may “antas ng pagiging utu-uto” para maniwalang talagang may adyendang repormista si Obama? Ang hinala ko, ang una ang pangunahin at maaaring pumasok sa ikalawa kapag may konsiderasyong taktikal.

Anu’t anuman, kaawa-awa ang moda rito ng iginagalang na progresibong direktor-dokumentaristang si Michael Moore, bagamat sa kalakha’y mas marami siyang positibo kaysa negatibong nagawa para sa Kaliwa. Nasa balangkas pa rin siya ng “Itulak si Obama na maging maka-mamamayan” sa pagpapakita ng mga paraan para mailigtas ni Obama ang sarili – sa pagiging maka-mamamayan nga. Hindi kaya’t panahon na para pag-ibahin ang interes ng mga mamamayang Amerikano sa interes ni Obama at sukatin-tuligsain ang huli batay sa una? Para pawiin ang mga ilusyon at igiit na ang sama-samang pagkilos talaga ng mga mamamayan ang magluluwal ng pagbabago?

Pumatol noon sa moda ni Moore at ng iba pa si Richard Seymour, sosyalistang blogger. Batay sa isang pahayag ni Roosevelt, ito ang kongklusyon niya: “Aral ng kwento: kung gusto ninyo talagang maging katulad ni [Roosevelt] si Obama, bantaan ninyo siya ng rebolusyon.” Malinaw na mas matapang ito sa disposisyon ni Moore, pero bukas sa misinterpretasyon. Hindi naman pagtutulak sa isang rehimen ng naghaharing uri na maging maka-mamamayan ang layunin ng pagsusulong ng rebolusyon. Mas masahol: hindi makakaabante ang pagsusulong ng rebolusyon kung matatali ito sa ganitong layunin. Hindi paggamot sa sistema ang layunin ng rebolusyon, kundi pagpalit dito.

Iyan ang kaibahan ng “rebolusyon” na isinusulong ng Akbayan at ng rebolusyon ng pambansa-demokratikong Kaliwa – na lalong tumining sa ilalim ngayon ng rehimen ni Noynoy Aquino. Kung hindi sila madidisilusyon o kakalas sa malao’t madali, maisasama sila sa hukay ng rehimeng ito – bagamat ngayon pa lang ay mas malinaw nang instrumento sila ng rehimen kaysa kritiko nito. Mga tanga lang, tulad ng mga taong-midya ng rehimen, ang magsasabing walang batayang ikumpara si Obama kay Noynoy. Nasa delikado talaga ang lagay ng mga naghaharing rehimen dahil sa krisis pandaigdig. At ang nagbibigay ng pag-asang hungkag, mas masaklap ang lagapak.

09 Nobyembre 2010

Galing ang napakagagandang larawan sa itaas kay Eneko.

Ay, may ganito rin palang tuligsa si J. Ramsey sa Kasama Project kay Michael Moore. Kongkreto ang paglalarawan ni Gary Younge sa Tea Party, at naaalala raw ni Noam Chomsky sa kilusang ito ang pag-usbong ng Nazismo sa Germany. Walang kwenta ang paghuhugas-kamay ni George W. Bush sa papel niya sa paggera sa Iraq, na kesyo “dissenting voice” daw siya. Bakit, demokratikong sentralismo ba ang prinsipyo nila sa White House? Tapos, binigyang-katwiran naman niya ang gera.

May komentaryo si Ninotchka Rosca sa dalawang Pinay, at ang isa ay ang notoryus na si Mai Mislang. Sang-ayon si Mike Ely sa kritisismo ni Alain Badiou kay Slavoj Zizek tungkol sa pagsipi ng huli sa mga paninira kay Mao. Hindi lang mga rasistang komento ang patunay ng rasismo sa US, ayon kay Mark Lance. Magandang pagsusuri sa inabot ng welgang bayan sa France.

“Kung nagmamahal ka, kailangan mong lumaban sa kawalang-katarungan,” sabi ni Ina Silverio-Gargar kaugnay ng mga desaparecido.  “Ang mga manggagawa ang lumilikha ng yaman, pero hindi sila nagiging mayaman,” sabi ni Victor Villanueva kaugnay ng nagbabantang welga sa Philippine Airlines. “Kaya kung gusto nating maibasura ang budget cuts, kinakailangan nating aabutin ang pinaka-antas ng protesta na inabot natin nung nakaraang semestre…at higitan pa ito,” sabi naman ni Anton Dulce tungkol sa kaltas sa badyet sa edukasyon.

Empire State of Mind

Progresibo ba ang kantang “Empire State of Mind” ni Alicia Keys? Ito ang nakakaaliw na talakayan noon sa wall ng Facebook ni Kenneth Guda na ipinasilip niya sa akin. Inudyukan ito ng isang mahusay na live performance ni Ms. Keys ng nasabing kanta.

Sa mga aktibista at may simpatya sa aktibismo, may dalawang pinagmumulan ang ganitong tanong. Una, paghanga sa mang-aawit. Hindi ka magkakainteres kung progresibo ang isang kanta ni Shaggy, halimbawa, dahil hindi ka hanga sa kanya. Ikalawa, may kung anong pag-alam sa progresibong background ng mang-aawit. Hindi mo biglang itatanong kung progresibo ang isang kanta ni Norah Jones kahit hanga ka sa kanya kung wala ka namang nalaman na may kung anong progresibo sa kanya.

Pero ano ba ang progresibo? Nangangahulugan ito ng pagyakap sa pulitika ng Kaliwa, ng pagtuligsa, pagtatakwil, pagtutol at paglaban sa mga patakarang neoliberal, sa kapitalismo at imperyalismo. Nangangahulugan ito ng pagkontra sa pagsasamantala at pang-aaping makauri – at sa mga kaakibat nitong pagsasamantala at pang-aapi sa larangan ng kasarian, lahi, etnisidad, relihiyon at iba pang pagkakagrupo ng tao. Pagtataguyod at pagsusulong ito sa pambansang kalayaan, demokrasya at sosyalismo.

Hanga ang marami, aktibista man o hindi, kay Ms. Keys. Nagmula naman ang balitang may kung anong progresibo sa kanya sa “Alicia Keys: Unlocked,” panayam at sulatin noong 2008 ni Jonah Weiner para sa magasing Blender. Kung dito ibabatay, lalabas talagang may progresibong pulitika si Ms. Keys – pangunahin sa pakikibaka sa rasismo at sa rehimeng W. Bush sa US. Matalas din ang pagsusuri niya sa sarili bilang Negrang mang-aawit at sa mga posibilidad ng sining niya. Heto ang mga palatandaan:

Tugon sa tsismis na lesbyana siya: “Lahat ng mahusay, malakas na babae, tinawag na lesbyana.”
Tingin niya, kung naging mas maitim pa siya, mas mahihirapan siyang maging matagumpay na mang-aawit.

Aniya, wala namang gangsta rap dati, at “pakana lang” ito ng gobyernong Amerikano “para kumbinsihin ang mga Negro na patayin ang isa’t isa.”
Paniwala niya, pinaslang sa esensya sina Tupac at Biggie, mga sikat na rapper, sa pamamagitan ng paggatong sa kanilang alitan.
Nagbabasa siya ng talambuhay ng mga lider ng Black Panther, ang rebolusyunaryong grupo ng mga Aprikano-Amerikano – nina Huey Newton, Assata Shakur, David Hilliard.
Nagsusuot siya ng gintong AK-47 sa kanyang kwintas “bilang simbolo ng lakas, kapangyarihan at killing ‘em dead.”

Ipinailalim siya ng New York State Department sa pagmamatyag bago ang Republican National Convention noong 2004, sa paliwanag na pinupuntirya ang mga “hayag na nagsasalita tungkol sa mga aksyong anarkista” – bagay na itinatanggi naman niya.
Nagsalita siya sa publiko kontra kay W. Bush at nagdonasyon sa Democratic National Committee.
Kontra kay W. Bush ang kanta niyang “Go Ahead”: “What have you given me but lies, lies, lies?

Gusto raw niya si Marvin Gaye, mang-aawit na Negro: “Pinaksa niya ang mga bagay na pang-araw-araw: buhay, ang kalye, ang pakikibaka…”
Aniya, “ang ilan sa pinakamahuhusay na alagad ng sining, ginawa ang pinakamahuhusay nilang likha noong naging pulitikal sila.”
Sabi pa niya, nang tinutukoy ang mga rebolusyunaryong lider ng mga Aprikano-Amerikano, “Kung may lagusan sina Malcolm [X] o Huey [Newton] tulad ng lagusan ng mga musikero ngayon, magiging pandaigdigan iyun. Kailangan kong humanap ng paraan kung paano ito gagawin.”

Malinaw na nagbibigay-parangal si Ms. Keys sa kantang ito sa isang lugar, sa New York. At sa mga akademikong Marxistang intelektwal, si Raymond Williams, sosyalistang Welsh, ang itinuturing na teorista ng lugar (place). Aniya, “Malinaw na tinatanggihan, nang absoluto, ng isang posisyong sosyalista hinggil sa panlipunang identidad ang mapanghating mga ideolohiya ng ‘lahi’ at ‘bayan’ sa kung paano sila ginagamit ng mga naghaharing uri. Pero tinatanggihan nito ang nabanggit nang pabor sa isinasabuhay at nalikhang identidad…”—na maaaring mas maliit o mas malaki, at nang naglalagusan, sa mga bansa. [“The Culture of Nations,” The Year 2000, 1983.]

Pero may tuligsa si Edward W. Said, progresibong intelektwal, kay Williams. Aniya, patungkol kay Williams at kay Michel Foucault, “para sa pareho, ang karanasang pang-imperyo ay walang halaga, isang pagkaligtang teoretikal na siyang kalakaran sa Kanluraning disiplinang pangkultura at pang-agham…” [Culture and Imperialism, 1993.] Kailangan samakatwid na basahin ang pagteteorya sa lugar ni Williams sa balangkas ng kolonyalismo at imperyalismo, hindi lang ng partikular na mga lugar na paksa niya.

Malinaw ang babala ni Fredric Jameson, Marxistang intelektwal, sa pagsuri sa mga likhang-sining kaugnay ng mga lugar – na parang inilalangkap ang pagteteorya nina Williams at Said. Sa panahon ng kolonyalismo at imperyalismo, aniya, “ang penomenolohikal na karanasan ng indibidwal na suheto na siyang tradisyunal na hilaw na materyales ng likhang-sining ay nalilimitahan sa isang maliit na sulok ng panlipunang daigdig, isang nakapakong pagtingin ng kamera sa isang seksyon ng London o ng kanayunan o kung saan. Pero ang katotohanan ng karanasang iyan ay hindi na lang sumasakto sa lugar kung saan iyan nagaganap. Sa halip, ang katotohanan ng limitadong pang-araw-araw na karanasan sa London ay nasa India o Jamaica o Hong Kong; nakatali ito sa buong sistemang kolonyal ng Imperyong Ingles na siyang humuhubog sa kalidad ng buhay-suheto ng indibidwal.” [“Cognitive Mapping,” 1987.]

Basahin natin ang mga titik ng kanta. Sa unang saknong, makikita ang pagmamalaki sa paglaki sa New York. Inilarawan ang kalupitan ng kapaligiran at itinuring ito na hamon na kailangang harapin at alpasan – at ang pag-alpas ay tinitingnang patunay ng kakayahang higit sa mayroon ang iba. Pagkatapos, nagpasubali sa ganitong dating o yabang (“Even if it ain’t all it seems”) para lang itanghal ang sariling mga pangarap palapit sa pasukdol na koro (“I got a pocket full of dreams / Baby, I’m from / New York…”).

Kakatwa ang koro. Ang noo’y itinuturing ng iba na mga sanhi ng pakiramdam ng pagkatiwalag (alienation) sa lungsod, ang mga tinitingnang artipisyal na panghalina nito – ang pagiging “kongkretong gubat” nito, ang mga kalsada at ilaw nito – ay itinuturing nang mahalagang katangian ng isang lugar kung saan natutupad ang mga pangarap, napapahusay ang kakayahan at napapasarap ang pakiramdam. Maaaring sa panahon ng transisyon mula luma tumampok ang unang pagtingin, habang sa panahong hupa na ang mga pagbabago nailuwal ang ikalawa. Anu’t anuman, malinaw na positibong pinapahalagahan ng koro ang New York, lalo na ang pisikal na mga aspekto nito.

Jean-Paul Sartre [“New York, the Colonial City,” 1946]: “Natutunan kong magustuhan ang kalangitan ng New York. Sa mga Europeong lungsod kung saan mababa ang mga bubong, gumagapang ang langit malapit sa lupa, mukhang natimpi (tamed). Maganda ang kalangitan ng New York dahil itinutulak ito paatras ng mga skyscrapers, napakalayo sa ating mga ulo. Kasing-puro at lungkot ng isang wild na bakulaw, binabantayan at minamatyagan nito ang lungsod. At hindi lang ito isang proteksyong lokal: pakiwari mo, sumasaklaw ito sa kalawakan sa buong Amerika; kalangitan ito ng buong daigdig.”

Kumplikado ang pangalawang saknong bukod sa koro. Sa pangkalahatan, tugma ito sa pagtinging langit na liberal at kapitalista ang New York. Walang mapanupil na restriksyon sa oras kaya masigasig na nagtatrabaho ang kababaihan. Sabay na umiiral ang mga nagbebenta ng bato at nangangaral ng Bibliya. Posible ang paglalakbay mula sa komunidad ng mahihirap (Harlem) tungo sa optimismo ng mataas na kakayahang teknolohikal (Brooklyn Bridge). Sa dulo, may nangangarap na umalpas sa kahirapan.

Pero nakadepende rin ang pag-unawa sa saknong sa ano ang pagturing sa namamayaning sistemang sosyo-ekonomiko sa New York. May puwang dito para sa kritikal na pagtingin sa nasabing lugar. Magkasama naman talagang umiiral ang pormal na kalayaan at ang pagtatrabaho nang husto ng mga tao, na walang iba kundi ang pagsasamantala sa kanila. Nangangailangan ang lipunang ito ng iba’t ibang klase ng opyo – kemikal man o iyung tinawag ni Karl Marx na “opyo ng masa.” At hindi ba’t nangangahulugan din ang ekspresyong “selling the Brooklyn Bridge” ng mga kaisipang hindi kapani-paniwala o makatwiran? Mula sa Harlem ng kahirapan patungong pantasya ng pagsulong? Sa ganitong pagbasa, malungkot ang pangangarap ng maralita.

“Ang pinaka-avante-garde na na teoryang pampanitikan ay porma lang pala ng luma nang pagsusuri sa nilalaman (content analysis),” pagkutya ng Marxistang intelektwal na si Terry Eagleton sa panunuring pampanitikan ng isang kritikong post-kolonyal [“In the Gaudy Supermarket,” 1999.] Ibig niyang sabihin, kailangang talakayin din ng mga panunuri sa mga kanta, halimbawa, ang porma, hindi lang ang nilalaman. At narito ang posibleng subersyon sa “Empire State of Mind” – kung hindi man sa intensyon ng kompositor at mang-aawit ay sa pagkanta ng mga tagapakinig. Sa koro ng kanta, hindi ba’t ang tono’y parang madyikero na nanghihikayat, nagsasabing “Come one, come all!” para pumasok ang madla sa palabas ng perya? Peke at panandalian ang aliw na iniaalok, at tila may panlalamang sa tono ng nagtatawag at nang-aakit ng manonood.

Pero sa pangkalahatan, lalo na bago ang huling birit ng koro, nagbibigay-pugay ang kanta sa New York sa kasalukuyan nitong kaayusan. Sa kabila ng pagsasabi nitong “no place in the world that can compare” sa New York, wala ritong pagpaparamdam man lang ng paggagap sa sentrong papel ng lugar na ito sa mapagsamantala at mapanupil na pandaigdigang sistemang kapitalista o sa imperyalismong US. Kahit sa pamantayan ni Williams ng pagtatanghal sa panlipunang identidad na pinanday sa loob ng isang lugar, hindi ito pumapasa. Ang ibinibida nito ay ang optimismo at pangangarap ng indibidwal sa isang lugar na kumakalinga at nagpapayabong sa mga ito – na para sa marami ay pangarap pa rin ngayon para sa hinaharap, at hindi pa isang reyalidad.

26 Oktubre 2010

Pinag-uusapan na rin lang ang mahuhusay na live performance, heto ang kay Patti Austin. Galeng! At kamukha niya ngayon ang pinagsamang Pinky Amador at Susan Sontag. Hehe. Para naman kay Leon Dulce: tungkol sa pulitikang makauri sa bossa nova, minsang paksa ng usapan. Magandang blog at magandang konsepto ng blog: A Photo Dialogue nina Jo at Jordan. Dagdag na patunay na progresibo si Ms. Keys: “Sa tingin ko, lagi namang magkakasama ang musika at sosyalismo at pulitika.” Galing ang mga larawan sa itaas sa A Journey Round My Skull.

Troll You Need is Love

Matagal ko nang nababasa ang salitang “troll” sa mga blog, pero hindi ko alam ang ibig sabihin. Inalam ko na lang nitong huli kaugnay ng isang dating madalas magkomento sa blog ko.

Sabi ng Wikipedia, na bagamat hindi wastong sipiin sa mga sulating pang-akademiko ay ubra na sa bagay na ito, ang troll ay:

Isang taong naglalagay ng probokatibo, walang kinalaman o wala-sa-paksang mensahe sa isang komunidad na pang-online… sa pangunahing layunin na mag-udyok ng ninanais na tugong emosyunal o guluhin ang normal na talakayan sa isang paksa.

Isang troll pala ang kolumnista at blogger na si Manuel Buencamino, naisip ko. At pagto-troll pala ang ginawa niya sa mahabang panahon sa blog ko. Kapag tinuligsa mo si Noynoy Aquino, babatuhin ka niya ng putik. Ililihis niya ang paksa sa mga “krimen” ng mga nagsulong ng sosyalismo sa kasaysayan – totoo man o gawa-gawa lang niya. Palalabasin niyang naloloko o nanloloko lang ako at ang mga nagkokomento sa blog.

May nagpayo kasi sa akin noong una na hayaan lang siyang magkomento nang magkomento – at nang malantad ang kababawan, kahungkagan at pagka-reaksyunaryo ng mga ideya niya. Kaya hinayaan ko naman. Sagutan kami. Komento kontra komento. Broadband kontra broadband. Bakit, hindi na pang-mayaman lang ang broadband ngayon, naisip ko; mayroon na rin kaming nakakababang panggitnang uri. At nalantad naman, sa tingin ko, ang kababawan, kahungkagan at pagka-reaksyunaryo ng mga ideya niya.

Pero sobra-sobra ang kayabangan niya: Pinapalabas niyang kapag hindi siya sinagot ay siya ang tama at basura ang pinapaniwalaan mo. At laging may sasagutin, dahil wala na yatang ginagawa sa buhay niya si Buencamino kundi isulong ang interes ng rehimeng Noynoy sa blogosphere. Magkano kaya ang bayad sa kanya? At higit sa lahat, malinaw namang hindi talakayan ang pakay niya, kundi panggugulo sa talakayan – kasabay ng todo-todong paninira sa Kaliwa at pagdedepensa sa rehimeng Noynoy.

Kaya hindi pwedeng hayaan siyang tuluy-tuloy lang na magkomento. Napapanatili niya ang pagiging kagalang-galang na kolumnista at blogger habang ginagawa niyang poso-negro ang seksyong komento ng blog ko. Habang ingat na ingat siya sa mga sinasabi sa kanyang kolum at blog, todo-imbento naman siya ng mga “krimen” ng mga sosyalista sa blog ko. Pinagpapatay raw ni Mao Zedong ang mga kalaban sa pulitika? Kahit mga reaksyunaryo, hindi nangahas mag-imbento ng ganyang kasinungalingan.

Inilalarawan ng Marxistang intelektwal na si Fredric Jameson [“Lenin as Political Thinker,” Valences of the Dialectic, 2009] ang palagiang hakbanging pangretorika ni Buencamino:

Syempre pa, ang pagpalit ng pulitikal sa ekonomiko ay ang istandard na taktika ng lahat ng burgis na pag-atake sa Marxismo – ang ilihis ang debate mula sa kapitalismo patungong kalayaan, mula sa pagsasamantalang pang-ekonomiya patungong representasyong pampulitika.

Ikinukwento naman ni Mark Fisher (aka K-Punk), maka-Kaliwang blogger at teorista, ang kalakaran noon bago nagkaroon ng seksyong komento ang mga blog:

Isa sa pinakasignipikanteng nangyari ay ang pagpasok ng mga komento; isang pagbabagong sa tingin ko sa pangkalahatan ay hindi maganda. Noong mga unang panahon ng mga blog, kung gusto mong tumugon sa isang paskil (post), kailangan mong tumugon sa sarili mong blog, at kung wala ka pang blog, kailangan mong gumawa.

Sang-ayon din sa ganito ang patakaran sa komento sa blog ng Pilipinang mamamahayag na si Raissa Robles:

Kung gusto ninyong atakehin ako, magtayo kayo ng sariling blog. Pero hindi ninyo magagawa iyan sa blog ko… Mayroon ding mga troll sa Internet na ang tanging ligaya ay magpunta sa mga blog, maghanap ng away at umupak nang walang batayan. Ang bagong patakaran ko sa komento para sa kanila ay – Tutukuyin kita kung isa kang troll, at babansagan kita nang ganoon.

Mahirap ang kalagayan para sa Kaliwa na inilarawan ni Jodi Dean, blogger din at teorista, at inilahad ni Mark Fisher:

Ginagamit ng Kanan ang demokratikong pagbubukas (openness) para magsulong ng malinaw at mapanghating mga posisyon; ang Kaliwa, sumasandig sa pagiging bukas muna, kaya nakikilala sa pagiging bukas mismo sa halip na sa isang bungkos ng malinaw na mga patakaran.

Kaya ba-bye na, Buencamino. Tama na ang mga komento mong mali, abusado at panggulo. Hindi ito panunupil o sensura. May blog ka; diyan ka magkalat ng basura.

19 Oktubre 2010

Galing ang mga larawan sa itaas sa Pilosopera.

May magagandang sipi si Curate: mula kay Angela Davis, Assata Shakur, Arundhati Roy at Malcolm X. Sulat ni Bob Dylan ng pagsuporta kina John Lennon at Yoko Ono, sa blog ni Louis Proyect, at rebyu niya sa pelikulang The Social Network. Ulat tungkol sa kalagayan at paglaban ng mga manggagawang Tsino.

Malamang alam na ninyo, pero may website pala si Patricia Evangelista, kolumnistang paborito ng maraming aktibista. Mahusay na pagkwestyon ni Vencer Crisostomo kay Noynoy tungkol sa badyet sa edukasyon.

HonorExcellenceWinnieMonsod

Mamuhay nang marangal, hindi lang nang mahusay. Manatili sa Pilipinas, huwag mangibang-bansa. Maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema. Ito ang mensahe ng huling lektura ngayong semestre ni Prop. Solita “Mareng Winnie” Monsod, ng School of Economics ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman, sa kanyang mga estudyante. Laman ito ng video na kinuha ng isang estudyante, inilagay sa YouTube, at malaganap na ngayon. Bilang pansemestreng ritwal, nagtatapos si Monsod – tulad ng mga talumpati at polyeto ng mga aktibista – sa panawagan ng pagkilos sa kanyang mga estudyante.

Naghahain si Monsod ng diskurso ng paglilingkod sa bayan na kaiba at katunggali ng diskurso ng Kaliwa – kahit tugma sa ikalawa sa pagkontra sa katiwalian at kabuktutan sa gobyerno’t negosyo, at sa paghimok sa mga Pilipino na maglingkod sa sariling bansa. Hindi lantad ang pampulitikang tunguhin ng panawagan niyang malinis o marangal na maglingkod sa bayan. At hindi ito kailangang ilantad pa; isang semestre at mahigit nang ibinabad ang utak ng mga tagapakinig sa ekonomiks na neoliberal: laging mali sa ekonomiya ang Kaliwa, ang kailangan ay Estadong matatag at pamilihang malaya.

/1/

Tama naman ang panawagang manatili sa Pilipinas at huwag mangibang-bansa. Ang problema sa paliwanag ni Monsod, namaliit-nasukol na ang paglilingkod sa bayan sa isang transaksyong pampamilihan (market transaction): dahil nga sinubsidyuhan ng sambayanan, sa pamamagitan ng gobyerno, ang edukasyon ng mga estudyante ng UP, dapat lang na maglingkod sila sa sambayanan – at magagawa lang nila ito kung mananatili sila sa Pilipinas. May talab siguro ito sa mga estudyanteng binomba ng neoliberal na ekonomiks, pero ito lang ba ang kayang sabihin ng mahal na propesora?

Paano na ang mga estudyante ng “Ateneo de La Salle”? Ang mga taga-AMA at taga-pribadong paaralang pang-nursing? Okey lang silang mangibang-bansa? Dahil gusto ni Monsod na gumamit ng batayang empirikal, hindi mapapasubalian at madaling maintindihan lalo na sa ekonomiks na neoliberal, sumandig siya sa usapin ng subsidyo – at naging dahop na dahop ang panawagang maglingkod sa bayan. Wala man lang pagkalinga sa mahihirap at nangangailangan? Pakikiramay-pakikiisa sa kapwa? Paglaban sa mga nagsasamantala at nang-aapi? Pagtutol sa mga nang-aabusong “gago”?

/2/

Maaaninag sa mga pahayag ni Monsod kung ano ang tinutukoy niyang “problema” ng bansa: ang pagiging makasarili – pero mas ng mga taong-gobyerno kaysa ng mga mamamayang nangingibang-bansa. Ang “solusyon”: paglilingkod nang marangal at may integridad. Nakabatay ang panawagang maglingkod nang marangal at may integridad sa moralidad ng panggitnang uri. Ipinagpapalagay na nakasalalay sa indibidwal na kagustuhan at pagpapasya ang pagkakaroon o pagkawala ng katiwalian, at posibleng mawala o ibayong mabawasan ang katiwalian sa kasalukuyang sistema.

Kung “mamumuno” lang nang marangal at may integridad ang mga kaharap niyang “lider,” sinasabi ni Monsod na sa malao’t madali ay magiging katulad na ang Pilipinas ng mauunlad na bansa sa mundo. Tugma ito sa imperyalistang pagbibigay-katwiran sa kahirapan ng Pilipinas: ginawa na ng kapangyarihang neo-kolonyal ang lahat, pero… Iba-iba man ang karugtong, ang sinisisi ay ang kultura at kagawian ng mga native. Tugma rin ito sa neoliberal na panawagan para sa mas kaunting Estado at mas malayang pamilihan. Malinaw: hindi istrukturang panlipunan ang kailangang baguhin.

/3/

Sigurado, hindi pagiging aktibista ang ibig sabihin ni Monsod ng paglilingkod sa bayan. Pwedeng paglilingkod sa World Bank, IMF at ADB, pinakareaksyunaryong mga pulitiko at militar, o pinakakontra-manggagawang mga negosyante. Ito ang bisa ng pagturing sa paglilingkod sa bayan bilang transaksyong pampamilihan: hindi kailangang makiisa sa aktwal na mga kababayan at pumanig sa tunggalian sa lipunan. Ito rin ang bisa ng panawagan para sa pamumunong marangal at may integridad: hindi kailangang magbago ng istrukturang panlipunan, kundi ng kultura at kagawian lang.

Nakakatawa ang banta ni Monsod na mumultuhin niya ang mga lalabag sa hinihiling niya. Patunay ang pagkakalahad niyang hindi lang dating ang pareho sa kanila ni Joy Viado kundi talentong pang-komedya. Larawan iyun ng paninindigan at enerhiya niya: tatagos hanggang sa kabilang buhay. Komportableng pagpapakita ito ng marubdob na paninindigan para sa mga petiburgis: pwede pagkatapos mamatay pero hindi habang nabubuhay. At larawan din ang pagmumulto niya ng neoliberalismo: patay na, batay sa kasalukuyang depresyong pang-ekonomiya, pero naggigiit pa rin ng mga gusto’t dikta.

/4/

Sa sanaysay niyang “Nobody has to be vile,” inupakan ni Slavoj Zizek, pilosopong Slovenian, ang mga “komunistang liberal” – mga multi-milyonaryong negosyanteng gumagawa ng mga pahayag at aksyon kontra sa pinakamalulubhang epekto ng kapitalismo. Aniya, “Ang mismong [George] Soros na nagbibigay ng milyun-milyon para pondohan ang edukasyon ay nakawasak sa buhay ng libu-libo salamat sa kanyang pampinansyang ispekulasyon at sa gayon ay lumikha ng mga kalagayan para sa pag-usbong ng suklam sa iba (intolerance) na kanyang tinutuligsa.” Magandang halimbawa!

Sa usapin ng karangalan at kahusayan, hindi ba’t pinili ni Monsod, sa isyu ni Gloria Macapagal-Arroyo, ang kahusayan higit sa karangalan? Kaibang-kaiba sa aktibong pagpanawagan niya na magbitiw sa pwesto si Joseph Estrada noon, tinanggihan niyang manawagan kay Arroyo na magbitiw. Bakit daw? Eh sinong ipapalit natin? Si Noli de Castro? Eh walang alam sa pamumuno iyun! Hindi rin naman marangal si De Castro dahil nga nagkapit-tuko kay Gloria, pero hindi siya damay sa maraming eskandalong kinasangkutan ng huli. Kahusayan ang pinili rito ni Monsod, hindi ang karangalan.

Sa usapin ng panawagang manatili ang mga estudyante sa bansa, hindi ba’t mas malaki ang nagawa ni Monsod para itaboy sila sa ibayong dagat? Bilang isa sa mga tampok na taguyod ng mga patakarang neoliberal, itinulak niya ang lalong pagtatakwil ng Estado sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon na tanging pag-asa ng mga mamamayan na magkaroon ng tumatagal at nakabubuhay na kabuhayan sa bansa. Hindi mapipigilan ng pangangaral niya ang paglikas-pagtakas ng mga mamamayan sa bansang iniluwal ng mga pagpapayo at pagbibigay-katwiran niya bilang ekonomista.

11 Oktubre 2010

Poor but Deserving

 

(1) Matapos ang mahabang panahong nagbingi-bingihan ang midyang mainstream sa panawagan ng mga maralita ng Sitio San Roque na ilahad ang kanilang isyu, tumutugon ito ngayon sa naganap na tawag-pansing paglaban ng mga residente ng nasabing lugar noong Setyembre 23. At isang bahagi ng tugon ay mga kolumnistang tumatalakay sa mga usaping ligal kaugnay ng paninirahan ng maralitang lungsod.

Mahalagang pansinin ang tugon na ito, dahil dumarami ang mahihirap na naggigiit ng pag-aari sa mga lupaing sang-ayon sa batas ay hindi naman kanila. Nariyan, halimbawa, ang Kampanyang Bungkalan ng mga manggagawang bukid at magsasaka ng Hacienda Luisita, kung saan nagtatanim sila ng ikabubuhay sa lupaing matagal na inilaan sa pagtatanim ng tubo at pinagbawalang tamnan ng iba pang pananim.

Syempre pa, umiinog ang tugon ng mga kolumnista sa puntong pribadong pag-aari ng ibang tao ang lupain ng Sitio San Roque at iligal na inokupa ito ng ibang tao. “Tao” ang tawag sa parehong may-ari at umookupa dahil hindi pinapansin ang magkaibang uring pinagmulan nila, sang-ayon na rin sa batas. Dumudulo ito syempre sa panawagan, hayag man o hindi, sa Estado na ipagtanggol ang pribadong pag-aari ng mga may-ari.

Sa isang banda, matalas na paghantong ito sa susing papel ng batas at Estado ayon sa pagsusuring Marxista: ang ipagtanggol ang pribadong pag-aari sa abstrakto na walang iba sa kongkreto kundi ang pribadong pag-aari ng mga naghaharing uri. Sa kabilang banda, kakatwa ang pagkukumahog na ito ng mga kolumnista sa paggamit ng batas, patunay ng pagkataranta nila sa harap ng paggigiit ng maralita sa mumunting lupain.

(2) Para bang kapag usapin ng maralitang lungsod at pribadong pag-aari ay wala na ang anumang imahinasyon para unawain ang mga maralita – sociological imagination man o literary imagination. Sa dulo’t dulo, kailangang sumandig sa batas at ikahon dito ang mga usapin. (Kapansin-pansin ding maraming mag-aaral ng agham panlipunan at kultura’t panitikan ang dumidiretso sa kursong Batas pagkatapos gumradweyt.)

(3) Pero kung mababasa sa mga kolumnista ang opensibang ligal kaugnay ng naganap sa San Roque, nagkalat naman ang mga bahagi ng opensibang pangkultura. Sa blog ni Angela Stuart-Santiago, halimbawa, mababasa ang mga sumusunod na komento:

>> Kung malayo man ang Montalban, Rizal, dapat maaga lang umalis sa bahay ang mahihirap. Ginagawa iyan ng mayayaman – maging ang ilipat ng pinag-aaralan ang mga anak.

>> Hindi tinatratong basura ng gobyerno ang mga “squatter” dahil nagtatamasa sila ng libreng lupa at pabahay mula sa gobyerno.

>> Dapat subukan ng mga taong maglakad sa mga lugar ng mahihirap gamit ang kanilang cellular phone at nang suot ang kanilang mga alahas, para maunawaan ang ginagawang “paglilinis” ng gobyerno sa ating “kapaligiran.”

>> Dapat may lupang handang ipamigay sa mahihirap ang mga tumututol sa demolisyon, tutal naniniwala sila sa “karapatan sa lungsod” ng mahihirap.

>> Kapag nananawagan ang mga liberal ng pamamahagi ng lupain, kadalasang hindi kanila ang lupang ipapamahagi, kundi sa Estado o sa “mga Demonyong Kapitalista.”

Makikita sa mga komentong ito ang mga elemento ng opensibang pangkultura kontra sa mga maralitang lungsod. Pagdating sa kalagayan at oportunidad, pareho lang ang sa mayaman at mahirap. Ang kaibahan lang, may problema sa mahihirap: iresponsable, nakaasa sa materyal na bagay mula sa iba – sa ibang tao man o gobyerno – at, idagdag natin, anak nang anak. “Spoiled” nga ang tawag ni Ballsy Cruz sa mga taga-Luisita.

Ang moda, samakatwid, ay ganito: ipinagpapalagay na maayos ang mga istrukturang panlipunan at sistemang pang-ekonomiya, habang sinisisi ang suhetibong disposisyon ng mahihirap. Ang ilang epekto ng sistema sa mahihirap – pagiging istambay, pamamalimos o pagnanakaw, pag-aanak ng marami – ay itinuturing na sakit ng lahat ng maralita, hindi na pinapalalim pa sa mga sanhi nito sa lipunan at kasaysayan.

Maipagpapalagay na mula sa mga panggitnang uri ang mga nagkomento, pero halatang kumikiling sila sa mayayaman. Paano nga naman sila? Hindi ito kataka-taka sa isang lipunang inaambisyon ng mga nasa panggitnang uri ang maging mayaman, habang iniiwasan sa pang-araw-araw na buhay ang makabuluhang pakikihalubilo sa mga mahihirap. Pangarap ang buhay-mayaman; bangungot ang buhay-mahirap.

(4) Bahagi ng ganitong pagsisi sa mahihirap ang balangkas ng Labor Force Survey, o ang pagkalap ng datos ng gobyerno tungkol sa mga may trabaho at walang trabaho. Inalis na sa hanay ng pwersa ng paggawa ang mga walang trabaho pero hindi na naghahanap sa kung anumang dahilan. Sa hakbanging ito, nabawasan na ang walang trabaho, dumami pa ang may trabaho. Hindi na sila bahagi ng problema ng lipunan; problema na nila ang kanilang kalagayan. Hindi lipunan ang may problema kundi sila.

(5) Kinahihindikan ng mga nasa panggitnang uring nakakasalamuha ng mahihirap hindi ang mahihirap mismo, kundi ang pag-angkin ng huli ng yaman, ng halaga – sa pamamalimos o pagnanakaw at sa pagpoprotesta para sa dagdag-sahod, lupa, serbisyong panlipunan – na likha ng paggawa ng mahihirap pero kinokopo ng mayayaman. Ang mga jologs, ipinagpapalagay na GSM o galing sa magnanakaw ang gamit, at nagpapababa ng halaga ng mga gamit na status symbol ng panggitnang uri.

Ang katanggap-tanggap na mahihirap, iyung mga nagtatrabaho at namumuhay sa balangkas ng mga naghahari at mga bayaran nila: ang “mahirap pero karapat-dapat” o “poor but deserving” – mga bibigyan ng halaga sa balangkas na payapang lumilikha at lilikha rin ng halaga para sa mga naghahari at mga bayaran nila. Kaya nga bahagi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng gobyerno ang “Family Development Sessions,” bukod pa sa pagtiyak na nag-aaral ang mga anak ng maralitang beneficiaries.

Hindi ito pagtuligsa sa mahihirap na itinuturing na katanggap-tanggap ng mga naghahari at bayaran nila. Pagtuligsa ito sa “maka-mahirap” na diskurso ng Estado tungkol sa mahihirap. Napwersa lang naman ang Estado na bigyan sila ng halaga dahil sa paggigiit na rin nila at ng sambayanan. Pagbibigay-katwiran lang ng Estado ang diskurso nito ng “mahirap pero karapat-dapat” sa pagbibigay nito ng halaga sa isang seksyon ng mahihirap. At bahagi pa rin ang diskursong ito ng pagbusabos sa kanila.

07 Oktubre 2010

Galing ang unang larawan sa Facebook, hindi ko na masundan kung kanino. Gawa ang ang ikalawa ni Ivan Reverente, at galing ang ikatlo sa blog ni Jodi Dean.

Kaaliw: binanatan ng Marxistang si Rick Wolff ang Keynesian na ekonomistang si Paul Krugman. Aba, aba: Lumolobo pa rin ang tubo ng mga kapitalista ng US sa kabila ng krisis, sa pamamagitan ng pagkaltas sa sahod at pagtanggal sa mga manggagawa.

Para makaiwas sa mga pagkakamali sa pag-aargumento, basahin natin ang entring ito sa Kasama. Bakit ipinagtatanggol ng mga Komunista ang ibang tao? May sagot muli si Mike Ely, at hindi iyan dahil may pakinabang ang mga Komunista sa pagtatanggol – para man sa sarili o sa sektor. Nasa Kasama rin ang pahayag ni Prop. Jose Maria Sison tungkol sa tunguhing pasista sa US.

May parangal ang tambalang E. San Juan, Jr. at Delia Aguilar kay Howard Zinn at mga pagmumuning kaugnay ng pagiging aktibistang propesor niya. Hindi masaya si Karlo Mikhail Mongaya sa pagkapanalo ng reaksyunaryong si Mario Vargas Llosa, hindi ng anti-imperyalistang si Ngugi wa Thiong’o ng Premyong Nobel. Para sa mahihilig sa teorya, at mga librong PDF, kay Prop. Myfel Paluga raw ang magandang blog na ito, ayon kay Oliver Ortega.

Maikling komentaryo ni Mark Angeles sa pangalan ni Charice Pempengco sa Glee. Kolum ni Rolando Tolentino tungkol sa yogurt at new age na gitnang uri. Paboritong salita: “nagspospongha.” May nakakatawang kwento si Aloysius Marana tungkol sa pagsubaybay niya sa tambalang Robin-Mariel.

May bukas na liham si Ces Santos, lider-estudyanteng nanguna sa protesta sa Ulat sa Bayan para sa 100 araw ni Noynoy. Salamat kay Jaime de Guzman sa papuri. Pahabol: hindi po ako isang propesyunal.

Ang Mabuting Balita mula sa San Roque


“Perwisyo” ang salitang pinawalan ng isang tagabasa ng balita sa estasyong Kapuso kaugnay ng matinding trapik sa Edsa at mga karatig-kalsada na idinulot ng demolisyon at ng paglaban dito sa Sitio San Roque, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City kaninang tanghali. Nakakakulo ng dugo.

Isang paglilinaw: Matagal nang nilalabanan ng mga maralitang lungsod sa nasabing lugar ang banta ng demolisyon. Sa pamumuno ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, kung anu-anong diyalogo ang pinilit nilang gawin sa mga opisyal ng gobyerno para huwag dumulo sa demolisyon ang isyu. Ang totoo, dumulog din sila sa bahay ni Pangulong Noynoy Aquino bago ito manumpang pangulo para ihapag ang kanilang problema at mga kahilingan.

At ito ang dapat maalala at mamalayan ng midya: Katakut-takot na pagsisikap ang ginawa ng mga maralita para matawag ang pansin nito sa kanilang isyu at kahilingan. Kung anu-anong gimik ang kanilang pinag-isipan at ginawa para mapitikan man lang ng larawan ng mga potograpo, makuhanan man lang ng footage ng mga cameraman, at mapag-aksayahan man lang ng ilang salita at laway ng mga mamamahayag. Pero hindi sila tumampok sa alinmang midya.

Sinasabi pa naman ng ilang mamamahayag na mahalaga ang midya sa pagpapatampok sa mga isyu ng mga maralita at mamamayan, para mapwersa ang gobyernong umaksyon. At may katotohanan ito.

Pero sa kaso ng Sitio San Roque, at napakarami pang kaso ng demolisyon, at napakarami pang kaso ng isyu ng mga maralita at mamamayan, hindi “tumulong” ang midya. Hindi nito ibinalita ang isyu para “makatulong” sa pagtawag ng pansin at pag-udyok ng aksyon ng gobyerno. Ngayong lumalaban ang mga maralita gamit ang sariling katawan, mga bato at mga kahoy, “perwisyo” ang dating ng paglaban ng mga maralita sa pagbabalita ng midya.

Sinisisi ngayon ang midya sa madugong pagwawakas ng hostage crisis noong Agosto 23; may kasalanan daw ito sa naganap. Pero mas dapat sisihin ang midya sa naganap na karahasan at trapik ngayong Setyembre 23; may kasalanan ito sa naganap. Sa hindi nito pagbabalita, sa mahabang panahon, sa paglaban sa demolisyon ng mga maralita ng Sitio San Roque, kinunsinti nito ang kawalang-aksyon ng gobyerno at ang kawalang-alam ng publiko. Nag-ambag ito sa pagkakasukol ng mga maralita, sa pagdahas sa kanila at sa paggamit din nila ng dahas.

Sinusuri raw ng midya ngayon ang sarili kaugnay ng hostage crisis ng Agosto 23. Pero higit pa sa pagharap sa mga usapin ng peace and order, na ang kadalasan ding tunguhin ay kontra-maralita, mas dapat suriin ng midya ang pagharap, o hindi pagharap, nito sa usapin ng mga maralita. O bawal itong suriin? Ito ang bawal suriin? Dahil negosyo sila ng mga pinakamayamang kapitalista?

Sa kasalukuyang sistemang panlipunan, laging may kulang, laging limitado, laging kapos, ang tagumpay na nakakamit ng mga maralita. Napigilan ng mga maralita ng San Roque, nang isang araw pa lang ngayon, ang pag-demolish sa kanilang kabahayan, kabuhayan at komunidad. At ito ang mabuting balita mula sa San Roque: kapag nagkakaisa ang mga maralita, kapag handa silang sumuong sa militanteng paglaban, kaya nilang magkamit ng tagumpay.

Habang nanonood ng telebisyon, hindi ko ikakahiyang sabihin sa inyo: naiyak ako sa tuwa, sa galak, sa giting ng napakaraming maralita. Pakiramdam ko, muli na namang isinisilang ang ating bansa.

23 Setyembre 2010

Kuha ni Kenneth Guda ng Pinoy Weekly ang unang larawan sa itaas. Mabuhay! Galing naman sa GMANews.tv ang ikalawa.

Decaf: Try Mo!

Marami na siguro ang nakapanood ng patalastas ng Nescafe Decaf na may titulong “Why Not?” Dalawang babae ang sinubaybayan mula paglalakad pauwi hanggang bago matulog, kung saan inisa-isa ng isa ang mga naengkwentrong “bawal” gawin sa gabi: magwalis, dumaan sa ilalim ng hagdan, manahi, maglabas ng pera, matulog nang basa ang buhok, hanggang sa, syempre pa, uminom ng kape dahil “baka hindi ka makatulog.” Ang sinasabihan, sa wakas, ay parang hindi na nakapagpigil at nagsabing:

Bawal-bawal ka diyan.
And so what kung gabi?
Magkakape ako kung gusto ko, ’no?
Decaffeinated naman.
So pwede pa rin akong makatulog.
Ang sarap kaya.
Try mo!

Sa propaganda-ahitasyong ito para sa kapeng decaffeinated, makikita ang linya-por-linya o hakbang-hakbang pero mabilis na pang-aakit at pagbibigay-katwiran sa pagkonsumo ng ibinebentang kalakal: pagkutya sa pagbabawal >> pagkwestyon-pagrerebelde sa pagbabawal >> pagdeklara ng indibidwal na pagpapasya >> paghahayag ng siyentipikong batayan at sa gayo’y ng pagpawalang-bisa sa batayan ng pagbabawal >> paghahayag ng sarap sa aksyon >> paghikayat sa kausap na gawin din ang ginagawa.

Bago ang ganitong pagbulalas, nasabi ng nangangaral ang malaganap na kumbaga’y argumentong pang-nagkakaisang prente ng mga mapamahiing siya namang promotor ng mga nabanggit na paniniwala-pagbabawal: “Sumunod ka na lang; wala namang mawawala.” Kahit hindi naman talaga pamahiin ang hindi pag-inom ng kape bago matulog (dahil paalala lang ito), kahit hindi naman talaga relihiyoso o metapisikal ang batayan nito (dahil siyentipikong sabihing nakakagising ang caffeine), at kahit may lusot naman ang ibinebentang produkto sa pampagising na talab ng kape (dahil “decaffeinated naman”), ibinungkos ang hindi pag-inom ng kape sa mga nabanggit na pamahiin.

Sa ilalim ng kapitalismo, sabi nina Karl Marx at Friedrich Engels sa Manifesto ng Partido Komunista, “Ang lahat ng solido ay nalulusaw sa hangin, ang lahat ng banal ay binababoy.” Sa ganitong tunguhin ng kapitalismo mailulugar ang kontra-pagbabawal at kontra-awtoridad na diwa ng patalastas. Sabi naman ng pilosopong Slovenian na si Slavoj Zizek sa marami niyang sulatin, ang paglabag sa mga pagbabawal at awtoridad ang tampok na estilo ng panawagan ng kapitalismo sa mga konsyumer sa kasalukuyan.

Mga babae ang bida sa patalastas at mga babae rin ang target nito. Hinihikayat nito ang pagkonsumo ng kababaihan ng kape sa panahon ng pagpapahinga-pagsasaya (leisure). Sa kanyang napakagandang sanaysay na “Permanent Daylight,” inilahad ni Anwyn Crawford, Australyanong manunulat, ang isang feminista at kontra-kapitalistang pagsusuri sa panahon ng pagpapahinga-pagsasaya na iniaalok ng kapitalismo. Aniya, “ang panahon ng pahinga-pagsasaya… ay itrinansporma, sa ilalim ng kapitalismo, sa pagsisikhay ng pagpapahinga-pagsasaya bilang pagpapaunlad sa sarili (self-improvement) para sa pakinabang ng kapital, ginawang ultimong kalakal ang sarili…”

Sa patalastas, ang pagkonsumo ng kape ng kababaihan ay paglabag sa mga pagbabawal at awtoridad – partikular kaugnay ng gabi. Hindi ba’t tugma ito sa pagpapatrabaho sa kababaihan sa mga call center, kung saan mabenta ang kape? Hindi ba’t tugma ito sa panawagan ng Employers Confederation of the Philippines na tanggalin na ang pormal o ligal na pagbabawal sa kababaihan na magtrabaho sa gabi? Ani Crawford, “Sapatos, pornograpiya, maramihang pagrerelasyon, hindi pagtatalik, vibrator, yoga, handbag – wala sa mga ito ang may bitbit ng di-hayag na halagang moral o pulitikal, pero mahusay ang kapitalismo sa pagbebenta ng mga ito sa atin sa batayang magbitbit sila.”

Dahil ang pagkakape ay naging tampok na bahagi na ng pagpapahinga-pagsasaya ng mga propesyunal, naalala ko ang pagbibigay-katwiran ng notoryus na si Tim Yap, “Ambassador of Pinoy Party,” sa pagpa-party ng mga propesyunal sa gitna ng kahirapan at ligalig sa bansa. Aniya, nagpa-party sila dahil karapat-dapat sila rito (“they deserve it”) dahil nagtatrabaho sila nang husto (“they work hard”). Sa sipat ni Crawford, bahagi pa rin ng pagtatrabaho ng mga propesyunal ang kanilang pagpa-party. Hindi lang sa pakahulugang kumokonsumo sila sa pagpa-party, kundi pagyakap ito sa pagtatrabaho para sa kapitalismo, sa indibidwalistang ethos o diwang gusto nito.

May isa pang magandang punto si Crawford, kaugnay ng patalastas ng Nescafe Decaf: “Nakasandig ang kapitalismo sa bisibilidad ng kababaihan bilang imahen para supilin ang Real ng kanilang kawalan ng bisibilidad – ang kanilang hindi pag-iral – bilang mga subject” o mga taong kumikilos sa sariling pagpapasya. Lumalabas sa telebisyon ang mga propesyunal na kababaihan sa kanilang mga opisina at bahay, pero hindi ang mga manggagawang kababaihan bilang mga manggagawang kababaihan. Kung lumabas man, iyan ay bilang misis na naglalaba, nanay na nag-aalala sa kalusugan ng pamilya, tagalutong nag-aalala kung paano pasasarapin ang ihahain sa mga anak, at iba pa…

Sa mga nagbabasa kay Zizek, hindi na mababanggit ang “decaffeinated coffee” nang hindi naaalala ang kanyang paulit-ulit na punto rito: ang pagtanggal ng substansya ng mga bagay-bagay – serbesa na walang alkohol, panghimagas na walang asukal – sa kasalukuyang lipunan na mapagpahintulot at konsyumerista. Madalas, dinudugtungan niya ito ng sipi kay Robespierre, ang rebolusyunaryong Pranses, na minsang nagsabing ang mga rebolusyunaryong ayaw sa paggamit ng dahas kontra sa mga kalaban ng rebolusyon ay may gusto ng “rebolusyong walang rebolusyon.” Pwede palang decaf ang maging simbolo ng rehimen ngayon. Pagbabagong walang pagbabago? Sakto!

para kay Lila,
mahilig sa kape,
at nananatiling matatag

19 Setyembre 2010

Galing ang mga mga larawan ng mga likhang-sining ni G. Ricky V. Ambagan sa blog ng Pinoy Biswal Arte.

Bago ilabas ang resulta ng imbestigasyon sa hostage crisis, sinabi ni Presidente Noynoy na huwag gumawa ang mga tao ng padalus-dalos na kongklusyon na, halimbawa, ang mga pulis mismo ang nakapatay sa mga hostage. Eh bakit may sinabi siya noong una na ginamit ng hostage taker ang mga hostages bilang panangga sa atake? Ang labo.

For more pagbabagong walang pagbabago: pinakamababa ang badyet kada estudyante sa ilalim ng rehimeng Noynoy, sabi ni Victor Villanueva (mas mature na ang screen name. Hehe). Sanaysay ni Raymund Villanueva tungkol sa naudlot na karera niya sa pagmomodelo – ng produktong Nestle. Maganda ang mga punto ni Marck Ronald Rimorin kaugnay ng pagbabawal ng DepEd sa pagpapabaon ng homework kapag weekends.

Matindi ang parangal ng unrepentant Marxist sa pelikulang Tirador ni Brillante Mendoza. Parangal kay Salvador Allende, sosyalistang dating pangulo ng Chile, kaugnay ng anibersaryo ng unang 9/11 (1973). Sana hindi tayo ang inilalarawan ni Mark Fisher (aka K-Punk): Too wired to concentrate.

Taas ng Turing

Bakit, kapag may hostage crisis ba sa isang estado ng US, inaasahan bang pumunta si Barack Obama? Bakit, ang isang gobernador ng Pilipinas, pwede bang direkta na lang sumulat kay Barack Obama o Hu Jintao?

Narinig natin ang mga tanong-argumentong ito sa rehimeng Noynoy Aquino kaugnay ng naganap na hostage crisis noong Agosto 23. Ang una, bilang tugon sa malaganap na pagtinging dapat ay mas sumangkot pa si Noynoy sa krisis. Ang ikalawa, bilang tugon sa umano’y nakakainsultong sulat na natanggap ni Noynoy mula sa isang opisyal ng Hong Kong kaugnay ng krisis.

Paglilinaw: ang pagtingin ng marami pagkatapos ng hostage crisis ay dapat mas sumangkot si Noynoy at ang pambansang gobyerno – hindi, tulad ng pinagmukhang absurdong punto ng mga tulad ni John Nery, na dapat nakita si Noynoy sa mismong hostage crisis. Si Noynoy nga, napwersang umamin dito – patunay na masyadong panatiko ang mga tulad ni Nery.

Walang duda, mga argumento itong bahagi ng pagpipilit ng rehimeng Noynoy na bigyang-katwiran ang palpak-sa-negosasyon pero todo-sa-dahas na naging pagharap nito sa hostage crisis. Bahagi rin ang mga ito ng pagsisikap ng rehimen na ibangon ang dangal mula sa nangyari.

Sa pagsisikap gawin ang mga ito, pinapagtibay ng rehimen ang isang pantasya: ang gobyerno ng Pilipinas, na sa isip nito’y walang ipinagkaiba sa Pilipinas mismo, bilang entidad na kaantas o kahanay ng ibang gobyerno/bansa sa komunidad ng mga gobyerno/bansa sa mundo.

Bangga ang ganitong pantasya sa aktwal na lugar o papel ng Pilipinas sa ekonomiyang pampulitika ng mundo. Kaugnay ng Hong Kong, patakaran ng gobyerno ng Pilipinas ang paghikayat sa tatlong bagay: pamumuhunan sa bansa ng mga negosyante nito, panunurista sa bansa ng mga mamamayan nito, at paninilbihan ng mga Pilipino bilang domestic helpers sa Hong Kong.

Hindi naman patakaran ng gobyerno ng US ang pag-akit sa dayuhang mamumuhunan o turista; hindi rito nakaasa ang ekonomiya nila. Hindi naman mamumuhunan o turista ang pinapupunta ng isang probinsya ng Pilipinas sa ibang bansa, kundi migranteng manggagawa. At kung susulat man ang isang gobernador sa US sa gobyerno ng Pilipinas, tiyak na iba ang resulta.

Sa ganitong perspektiba, ibang-iba talaga ang relasyon ng Pilipinas sa Hong Kong sa gustong ipakita ng rehimeng Noynoy. Masasabing may batayan talaga para hilingin ng gobyernong Hong Kong ang higit na pagsangkot ng pambansang gobyerno ng Pilipinas sa kakatapos na krisis, at para direktang itulak nito ang gobyerno ng Pilipinas na gumawa ng ilang hakbangin.

Kakatwa, samakatwid, na ginagamit at pinapatibay ng rehimeng Noynoy ang pantasyang kaantas o kahanay ng Pilipinas ang ibang bansa, at mga makapangyarihang bansa pa nga, habang ipinagpapatuloy at pinapatibay ang mga patakarang naglalagay sa Pilipinas sa posisyong mas mababa sa ibang bansa. Independyente sa pantasya; nakayukod-sa-dayuhan sa praktika.

Maaalala na sa mga unang taon ng rehimeng Cory Aquino, inilahad ni Auggie Cordero, namamahala sa mga damit ng dating pangulo, na dahil naglilibot sa ibang bansa si Cory para mangutang at humingi ng kung anu-anong tulong – at, maidadagdag, nang dumidistansya sa anino ng “Imeldific” niyang pinalitan – kailangan niyang magbihis nang simple, hindi nang magara.

Kaiba rito ang asta ng rehimeng Noynoy. Marahil, ito ang pagtinging itinutulak ng mga gobyernong naluklok sa pwesto at umiiral sa panahong dominante na mga patakarang neoliberal, kung paanong ipinanganak at nabubuhay ang mga isda sa tubig: Natural, hindi kakatwa, ang pagseserbisyo at pagyukod sa pangangailangan ng ibang bansa. Marangal ito, hindi kahiya-hiya.

14 Setyembre 2010

Galing ang larawan sa itaas kay Gilbert86ii.

Pagsusuri ng dalawang paboritong manunulat sa hostage crisis: Patricia Evangelista at Mong Palatino. Bakit daw nagmamartsa ang mga manggagawa sa Pransya gayung hindi sa US? Maganda ang sagot ni Rick Wolff. Nabasa na ba ninyo ito? Mga sundalong Amerikanong ginagawang sport ang pagpatay sa mga mamamayang Afghan at pagkolekta ng mga daliri nila.

Alex Remollino: Makata mula sa Malayo


(1) Hindi kami personal na magkakilala ni Alexander Martin Remollino, makabayang manunulat at makata. Hindi ko alam, bagamat may ilang pagkakataong nagkasama kami sa pulong o aktibidad, hindi kami personal na naipakilala sa isa’t isa. Pero kilala ko siya, syempre, dahil nakikita ko ang pangalan niya sa mga tula at sanaysay na umiikot sa mga sirkulong aktibista. Tapos nakikita ko siya – matangkad, mahaba ang buhok, parang laging may gustong sabihin – sa maraming pagkakataon. Syempre pa, mataba siya noon. Nitong huli’y pumayat siya nang napakabilis. At dahil hindi naman ako taong mapanghusga, naisip ko lang na siguro’y nagdodroga siya. Iyun pala, iba na.

(2) Itinatangi ng mga aktibista ang mga makata nila. Sa mga pormal na pagtitipon at kahit sa mga rali, bihirang walang pagsalitaing makata o basahing tula. Sa mga usap-usapan, pulong, pag-aaral at parangal, may mga taludtod na laging nababanggit:

“Napopoot tayo pagkat tayo’y nagmamahal”
Awakened, the masses are Messiah
“Ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digma”
“Hindi ito kabaliwan, kundi katapusan ng kabaliwan”
”Ang gerilya ay tulad ng makata”
“Sa iyong katauhan, maliwanag ang tala ng rebolusyon”

Bayan kasi tayong mahilig sa mga kanta at himig ng mga salita. Mga mananalig kasi tayong naniniwalang nakakapagbago at nakakapagpatatag ng kalooban ang salita ng Diyos. Kapit-bahay kasi tayong mahilig sa kwento-kwento at balita. Kilusan kasi tayong ibayong nagpapahalaga sa linya sa iba’t ibang usapin at sa paghawi sa panlilinlang ng mga naghahari. At ang mga makata, sila ang ating mga mang-aawit, mangangaral, tagapagbalita, edukador at lider-masa – silang sa atin ang kung ano tayo sa bayan. Katulad ng ibang likhang sining na angkop sa mga lugar ng mahihirap, walang gaanong instrumento ang kailangan sa pagtula – tulad ng ginagawa ng mga aktibista.

(3) Noong 1966, tinanong si Hen. Vo Nguyen Giap ng Vietnam tungkol sa “mga thesis na Amerikano” na nagsasabing maipapanalo ng US ang gera sa Timog Vietnam sa pagparalisa sa isang pier at pagwasak sa potensyal ng ekonomiya ng Hilaga. Ang sagot niya: “Hindi mga ‘thesis’ ang kulang sa estratehiyang Amerikano… Ito lang ang wastong thesis: gerang agresyon ang gerang inilulunsad ngayon ng gobyerno ng US sa Timog Vietnam, gera ng neokolonyal na agresyon. Nagsusulong ang mga mamamayan sa Timog Vietnam ng lehitimong depensa para tiyakin ang mga karapatang pambansa nila… Makatarungan ang aming digma ng pagpapalaya. Magtatagumpay kami.”


(4) Mula sa malayo, mukhang masipag na makata, manunulat at aktibista si Alex. Kahit ang mga nakasama niya sa gawain, ganito rin ang sinasabi. Masayang katrabaho rin daw. Sa paksa at nilalaman ng kanyang mga sulatin, malinaw ang pagsisikap niyang masapul at mailahad ang pinakamatalas na pagsusuri. Sa porma at himig ng mga ito, malinaw ang pagsisikap niyang mang-antig at magpakilos ng kapwa at kasama. Hindi ko man personal na nakilala si Alex, alam kong ganitong klase siya ng aktibista. Ang tahimik niyang presensya, at ng maraming iba pa, ay nagbibigay-katiyakan na patuloy ang pagpupunyagi ng mga kasama, magkakilala man o hindi, para sa paglaya ng bayan.

(5) Nagulat siya sa balita. Nasa bahay na siya nang mabasa niya ang text, sinuong ang malakas na ulan ng gabing iyun. Galing ito sa kaibigang nasa poetry reading na fund-raising activity para sa pagpapagamot sa makata. Galing din siya doon, may inabot sa isang kaibigan at ipinaabot sa isa pa. Hindi siya pumasok dahil tila masikip ang lugar at wala naman siyang pandonasyon. Sa labas, dinig na dinig ang boses ng mga bumabasa ng tula. Lumalakas na raw si Alex. Natawa pa siya: hot, kumbaga, ang pinagdausan ng aktibidad habang cool na cool ang katapat nitong sosyal na kapihan. Ano pa’t nangagsitahimik daw nang matagal ang maiingay noong inanunsyo ang pagpanaw…

06 Setyembre 2010

Galing ang mga larawan sa itaas sa website ni Willi Baumeister.

Nagngangalit na rebyu ni Richard Seymour sa talambuhay ni Tony Blair, dating pinuno ng bansa niya. Inatras tuloy ang book signing ng mokong. Ang pamanang Amerikano sa Iraq, ayon kay Patrick Cockburn: istabilidad na parang hindi rin. Kumusta na ang ekonomiya ng Venezuela sa ilalim ni Hugo Chavez?

Magandang epekto ng tenure sa mga propesor, ayon kay Jodi Dean. Blast from the past: matinding pagtuligsa ng Marxistang si Terry Eagleton kay Gayatri Spivak at isang tipo ng teoryang post-kolonyal. Maganda bagamat mahabang kritisismo sa kapitalismo kaugnay ng krisis sa kalikasan.

Maagap at madamdaming parangal ni Ina Silverio-Gargar sa namatay na makatang si Alex Remollino, 33. Parangal ng Bulatlat.com at ng maraming iba pa, ng tambalang Tine Sabillo at Carlos Maningat, at ni Kenneth Guda. So Blogspot ang bagong template ng huli. Simple pero magandang artikulo ni Jonnah Marie D. Morado — at mas magandang prinsipyo.

Luisita: Makikialam Tayo

Mga kaibigan at kasama, may sinasabi sa atin at sa publiko ang mga propagandista ng mga panginoong maylupang Cojuangco at Aquino at ng rehimen ni Presidente Benigno “Noynoy” Aquino III: huwag daw tayong makialam sa mga nagaganap sa Hacienda Luisita.

Huwag daw tayong makialam dahil pribado ang usapin doon, bagay na dapat pagpasyahan ng mga direktang sangkot. Huwag daw tayong makialam dahil ang totoo’y nagpasya na ang mga magsasaka at manggagawang bukid: Gusto nila ang Stock Distribution Option, ayaw nila ang pamamahagi ng lupa. Gusto nila ang mga Cojuangco at Aquino, ayaw nila sa Kaliwa. Iyan ang sabi nila.

Sa panig natin, may masamang balita tayo sa mga propagandistang ito at sa kanilang mga panginoong maylupa, lalo na sa kanilang panginoon sa Malakanyang: Makikialam tayo. Uulitin ko: Makikialam tayo.

Makikialam tayo dahil hindi ito para sa interes ng ating mga sarili o pamilya, kundi sa interes ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Luisita at buong bansa. Makikialam tayo dahil aalpas tayo sa komportableng hawla ng ating personal na buhay para maging tunay na kapwa, kapatid at kasama ng naghihirap na’y niloloko’t dinadahas pang mga magbubukid sa hacienda.

Makikialam tayo dahil pekeng kasunduan ang sinarhan nitong huli, kasunduan sa mga lider-magsasakang nagsasabing kumakatawan sa mga organisasyong hindi nila pinapamunuan at bayaran ng mga panginoong maylupang itinuturong utak sa pagpaslang sa marami nilang kasamahan. Makikialam tayo dahil punung-puno ng panlilinlang ang naging halalan, na kiling na kiling sa SDO at kontrang-kontra sa reporma sa lupa. Makikialam tayo dahil kahit tayo ang mga magbubukid sa Luisita, maaaring nagipit tayo para bumoto pabor sa SDO, pero gugustuhin nating maghimagsik at gugustuhin nating may ibang maghimagsik.

Makikialam tayo kahit pa sinabi ng isang obispo na dapat kilalanin ang naging botohan at ipinapahaging niyang wala na tayong magagawa dahil nasamantala ang pagiging gipit sa pera ng mga anakpawis ng Luisita. Makikialam tayo dahil mas naniniwala tayo kay Hesukristo, na nagsabing anuman ang ginagawa natin sa ating pinakamaralitang kapatid ay siya ring ginagawa natin sa Kanya. Makikialam tayo dahil hindi tayo makakapayag sa panloloko at pandarahas sa ating mga kapatid sa Luisita.

Makikialam tayo dahil hindi nyutral ang Korte Suprema, na napakarami nang desisyong kontra sa mga manggagawa, magsasaka at masang anakpawis at laging pumapabor sa mga naghahari at nakikinabang sa bansa.

Makikialam tayo dahil patakaran ng gobyerno ang reporma sa lupa, maging ang desisyon ng Presidential Agrarian Reform Council noong 2005 na ibasura ang SDO at ipamahagi ang lupa ng Luisita. Makikialam tayo dahil interes nating lahat kung paano ipapatupad ng rehimeng Noynoy ang desisyon ng PARC at ang reporma sa lupa. Makikialam tayo dahil gusto nating maipatupad ang makatarungang patakarang ito ng gobyerno, na nakamit ng mga taga-Luisita sa tuluy-tuloy na paglaban nila. Makikialam tayo dahil hindi porke’t pinuno ng gobyerno si Noynoy ay hindi na nito ipapatupad ang patakarang sumasagasa sa interes ng pamilya niya.

Makikialam tayo dahil may implikasyon ang nagaganap sa pinaka-kontrobersyal na usapin sa lupa sa bansa sa lahat ng magsasakang Pilipino. Makikialam tayo dahil ayaw natin ang mensaheng inihahatid ng naganap sa Luisita sa iba pang panginoong maylupa: na kapag kinasabwat ang ilang lider-magsasaka, kapag naglunsad ng nilutong eleksyon, kapag ginamit ang hindik ng baril at hikayat ng pera, pwede nang hindi ipatupad ang reporma sa lupa.

Makikialam tayo dahil ipinangako noon ni Jose Cojuangco, Sr., ipinangako noon ni Cory Aquino, at ipinangako nitong huli ni Noynoy, na ipapamahagi sa mga magsasaka ang lupa. Makikialam tayo dahil ipinakita na ng kasaysayan na kayang gawin ng mga Cojuangco at Aquino ang maruruming pakana para baligtarin ang pangako nila. Makikialam tayo dahil bagamat ipinangako ni Noynoy ang pamamahagi ng lupa, kinontra agad ito ng kanyang pinsang si Fernando Cojuangco, mataas na opisyal ng Luisita, na nagsabing talagang dapat modang hacienda ang pagtatanim ng tubo – patunay ng kanilang motibo. Makikialam tayo dahil dapat tinutupad ang makatarungang pangako, at ipinako ang mga naunang pangako gamit ang gobyerno, ang batas, ang korte, ang militar – gamit ang buwis, samakatwid, na ating pinagpaguran.

Makikialam tayo kahit ang gusto ni Noynoy ay ang tinatawag niyang “pakikisangkot,” at sinasabi niyang “ang nakikialam, walang hanggan ang reklamo” at “ang nakikilahok, nakikibahagi sa solusyon.” Dahil hindi tayo makikisangkot sa kanyang pakahulugan – na ang ibig sabihi’y makikipagsabwatan – sa kanyang gobyernong populista sa salita pero sa gawa’y maka-Kanan.

Makikialam tayo dahil hindi tayo makakapayag na dudulo ang mahaba at maningning na pakikibaka ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa pagkabigo nila at pagtatagumpay ng mga Cojuangco at Aquino. Makikialam tayo dahil gusto nating balikan ang kasalukuyan mula sa tanaw ng matagumpay na hinaharap at sabihing tumindig tayo sa tama, sa panig ng inaapi, at hindi nagpagapi kahit sa malakas na kalaban.

Makikialam tayo dahil maalamat ang yaman ng pamilya Cojuangco at Aquino, ang pagmamalaki ni Kris Aquino ng isang kwintas sa telebisyon na “katas ng Luisita,” ang dati nang nabalitang mga kabayo sa Luisita na kumakain ng imported na butil at nakatira sa de-aircondition na kwadra. Makikialam tayo dahil maalamat din ang kahirapan at kagutuman ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Luisita, ang pagkita nila ng P9.50 kada linggo, ang pagpapakulo nila ng bato para may alat ang sabaw na ibubuhos sa kanin nila.

Makikialam tayo dahil hindi kusang ibibigay ng mga naghahari at nakikinabang sa bansa ang mga kahilingan ng mga magbubukid sa Luisita. Makikialam tayo dahil nasa sama-samang pagkilos at paggigiit natin ang pag-asa.

Alam ko, mga kaibigan at kasama, na ang bawat isa sa atin ay mayroon pang napakaraming dahilan kung bakit tayo makikialam sa Hacienda Luisita. Maraming dahilan ang bawat isa, mga buhay na mga dahilan, mga dahilang patuloy na naghihirap pero lumalaban. Hindi na lang ito laban ng mga taga-Hacienda Luisita; laban na ito nating lahat.

Makikialam tayo! At dahil makatarungan ang ating ipinaglalaban, dahil nagpupunyagi tayo, at dahil isinusulong natin ang interes ng masang magsasaka at sambayanan, magtatagumpay tayo, mga kasama!

01 Setyembre 2010

[Panukalang talumpati sa mga pagkilos para sa lupa at katarungan para sa mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita.]


Taliwas sa pangako ng neoliberalismo, humahabol sa antas-India ang sahod sa call center sa US at hindi ang kabaligtaran – Financial Times. Kahit marami ang walang trabaho, tumitindi ang diskuntento ng mga manggagawang Kano sa trabaho. Rebyu sa libro ni Hester Eisenstein, sosyalistang feminista: pumasok daw ang maraming kababaihan sa pwersa ng paggawa sa panahong mas dehado sila.

Paghahambing ni Jodi Dean sa retorika at reyalidad ng neoliberalismo: sabi raw ni Lenin, “posible ang komunismo dahil hindi syensyang pang-rocket ang pangangasiwa sa estado; kaya ito ng kahit sino.” Masinsing kwento ni Mike Ely tungkol sa papel ng mga kabataang Red Guards sa rebolusyong pangkultura noon sa Tsina.

Pagbati sa kaarawan ni G.W.F. Hegel pero naging papuri kay Rosa Luxemburg. Magandang sulatin ni Mike Ferner, presidente ng Veterans for Peace sa US, tungkol sa “bago” sa patakaran sa Iraq ni Barack Obama.

Hindi psychotic si Ging Flores tungkol sa pagkahiya sa pagiging Pilipino dahil sa nangyaring hostage crisis: “naisip ba natin minsan na ikondena ang mga bayang ito dahil sa mga pang-aaping dinanas ng mga kababayan natin sa teritoryo ng mga ito?” May bago na namang nakakatuwang entri si Edgar Allan Paule, tungkol naman sa dalawang-minutong video ng pambansang awit ng Kapuso. Ang ganda ng Camiguin, lalo na sa mga larawang ito ni Jamael Jacob! Maganda ang isinulat ni Ina Silverio-Gargar tungkol sa kapwa-inang si Judilyn Oliveros. Inisyal na pagsusuri ni Bikoy Villanueva sa panukalang unang pambansang badyet ng rehimeng Noynoy.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 169 other followers