Edsa People Power 1

Pilit mang itanggi ng mga kontra-Kaliwang katulad ni Amando Doronila ng Philippine Daily Inquirer, at taliwas man sa dominanteng naratibo ng pangyayaring ito, malaki ang papel ng Kaliwa sa People Power 1, bago nito at sa mismong pagkaganap nito. (Galing ang mga larawan sa baba ni Sebastiao Salgado, ekonomistang naging progresibong potograpo, dito. Maraming salamat!)

Sa Kaliwa ng Edsa

(1)

Ito namang si Amando Doronila, hindi na lang magparangal kung gustong magparangal (kay Cory at sa mga tagasuporta niya), nanira pa (sa Kaliwa). Sa kolum niyang “Cory’s Yellow People’s Army,” pinarangalan niya si Cory Aquino at ang mga taong simula noon hanggang ngayon ay sumuporta rito. Pero naglaan siya ng isang talata na puro banat sa Kaliwa, ang tanging banat sa buong kolum. Tapos ang titulo, syempre, ay halatang parinig sa pulang NPA.

Sabi niya, (1) ang tanging signipikanteng grupo sa bansa na naetsapwera sa People Power 1 ay ang Kaliwa, (2) dahil daw sa arogante nitong posisyong walang pakialam sa mga kilusan ng panggitnang uri dahil ang tunay na rebolusyon lang ay iyung sa mga manggagawa (“proletarian and workers”) at iyung madugo, (3) pinagdusahan daw ng Kaliwa ang pagkakamaling ito at hindi ito nakabahagi sa kapangyarihan matapos mapatalsik si Marcos, at (4) naglalaho na ngayon ang Kaliwa “sa The Netherlands” matapos ang pagkakamali sa Edsa.

Totoo namang may pagkakamali ang Kaliwa sa pagharap sa eleksyong 1986. Pero dapat kontrahin ang mga pagtatangkang burahin ito sa kasaysayan ng mismong People Power 1. Nandoon ito, at isa pa nga sa mga nanguna sa paglusob sa Malakanyang noong huling mga araw nito – marami ang mga miyembro ng Bagong Alyansang Makabayan at League of Filipino Students. Mas mahalaga, malaki ang papel na ginampanan ng Kaliwa sa paglaban sa rehimeng US-Marcos, simula pa noong rurok ng panunupil nito sa mga mamamayan.

Hindi naman panggitnang uri ang namuno sa kilusang sumuporta kay Cory noong eleksyong 1986 at kumilos noong People Power 1 – kundi naghaharing mga uri. At hindi rin naman rebolusyon ang People Power 1. Isa itong dakilang pag-aalsang nagpalayas sa kinamumuhiang diktador at sa lantad niyang pasistang paghahari, pero hindi ito pundamental na pagbabago sa relasyong panlipunan at pang-ekonomiya sa bansa. Sa kasaysayan ng mundo, wala pang karanasang nailuwal ang pagbabagong iyan nang hindi katuwang ang dahas.

salgado_going_up

Hindi wastong mailarawan ni Doronila ang pagkakamali ng Kaliwa. Tuloy, nagpapalaganap siya ng maling pagtingin. Malamang, nanaig sa isip niya ang anti-komunistang propaganda ng Cold War. Ayon sa Kaliwa, ganito ang pagkakamali: Bulag na tinanganan ang matagumpay na naunang mga karanasan ng pagboykot ng eleksyon at ikinahon ang pagharap sa eleksyong 1986 sa usaping “boykot o partisipasyon.” Hindi wastong nabasa ang sitwasyon at nasuri ang ibang paraan ng pagsusulong ng rebolusyon sa ganoong kalagayan.

Natural, dahil may kahinaan ang Kaliwa, may mga pagkakataon itong napalagpas. Pero mas nakapinsala rito ang pagdidiin sa kahinaan kaugnay ng eleksyong 1986 at pag-aalsang Edsa, nang pinagtatakpan ang iba pang mas malubhang kahinaan sa panahong ito at sa layuning atakehin ang kawastuhan ng estratehiya ng Kaliwa. Klasikong pagdidiin ang binigkas ni Fr. Edicio dela Torre, dating lider-Kaliwa, paglabas ng kulungan: “God, we missed out again!” – na para bang tagumpay at kabiguan ang nakataya sa nangyari, na hindi naman.

Naglalaho ang Kaliwa? Iniisip ko, kung seryosong manunuring pampulitika si Doronila, imposibleng naniniwala siya rito. Pero propagandistang kontra-Kaliwa rin siya – at ang bahagi niyang ito marahil ang nagsasalita sa pagkakataong ito. Lumakas ang Kaliwa pagkatapos ng 1986, simula noong bungad ng dekada ’90 sa kabila ng kaliwa’t kanang kampanya ng panunupil na inilunsad laban dito ng magkakasunod na rehimen. Kahit ang gobyerno ay kumikilala rito, kaya malinaw na hindi nagiging obhetibo, kundi partisano, si Doronila sa isyung ito.

Kakatwa rin ang retorika ni Doronila hinggil sa paghulagpos sa Kaliwa ng pagkakataon para lumakas at makibahagi pa nga sa kapangyarihan. Bukod sa mga pseudo- at dating Kaliwa, na umaatake sa estratehiya ng Kaliwa, ginagamit din ang retorikang ito ng mga taong wala naman talagang kagustuhang lumakas ang Kaliwa, wala namang kakayahang magpayo rito ng taktika sa hinaharap, at tutuligsa pa nga nang matindi rito kung makagawa ito ng mali. Gusto lang talaga nilang idiin ang pagkakamaling ito at ipakitang sila ang mas marurunong.

salgado_ladders

(2)

Naaalala niya ang pagtataka bilang bata, habang ginagawa ang nakahiligan na niyang pagtingin sa mga larawan ng kakatapos na pag-aalsang tinatawag ng maraming “rebolusyon.” Bakit ba, sa dagat ng mga nakataas na senyas ng “Laban,” marami pa ring kamao ang ginustong itaas? Sa musmos na isip niya noon, naitanong niya: Bakit hindi na lang magkaisa ang lahat sa iisang senyas?

Ilang taon pagkatapos, sa hayskul, isang tanong din ang isusulat niya sa diary na obligadong ipinapagawa sa kanila ng guro sa Ingles. Bakit ba, sa kabila ng paglipat ng iba’t ibang bansa mula sosyalismo patungong kapitalismo – na nangahulugan ng demokrasya noon sa mata niya – mayroon pa rin sa bansa na sosyalismo ang ipinapaglaban? Bakit gusto ng iba ang inaalisan na ng marami?

Ilang taon pagkatapos, matatagpuan niya ang sarili sa hanay ng mga ayaw sumunod sa agos ng uso ng kanyang pagkabata. Malalaman din niyang hindi talaga rebolusyon ang naganap, na hindi tunay na sosyalismo ang bumagsak at lalong hindi nangangahulugan ng demokrasya ang kapitalismo, kundi ng diktadura ng burgesya. Sa isip niya, mahalagang aral ito tungkol sa mga uso.

Mababasa niya ang artikulo ng isang Charles Krauthammer, kolumnista ng TIME Magazine, na nagpormalisa tungong patakaran ng mga naganap, para ipatupad ng US: Gumamit ng mga pwersang elite at demokratiko sa mga bansa para palitan ang mga hayag na diktadura – na bagamat sinuportahan ng US ay bumaho na sa sambayanan – at para ietsapwera ang mga pwersa ng Kaliwa.

Maoobserbahan niya na marami sa mga bansang sinasabing gumaya sa People Power at lumaban sa mga diktadura ay may mga gobyernong bagamat hindi tunay na sosyalista ay hindi rin nagpapasakop sa US: Tsina, Silangang Europa… Mula sa lantad na malupit na paghahari ng gobyerno tungo sa di-lantad na malupit na paghahari ng merkado. Kulang pa ang mga pagbabago.

salgado_serra_pelada

(3)

Sa panayam niyang “Roads to Renegacy,” nadaplisan ng dating Maoistang laging pilosopong Pranses na si Alain Badiou ang usapin ng mga dating maka-Kaliwa na nalulong sa ilusyong malapit nang magtagumpay ang rebolusyon. Tinatanong kasi siya tungkol sa mga dating maka-Kaliwa na hayagang sumuporta sa rehimen ni Nicolas Sarkozy, neo-liberal na pangulo ngayon ng Pransya. Sabi ni Badiou, karamihan sa mga dating maka-Kaliwang ito ay galing sa Gauche Proletarienne, ultra-kaliwang grupo sa Pransya, noong dekada ’60.

Aniya, may “maling pagsusuri” ang mga taong ito “ng sitwasyon noong panahong iyon, sa mga taong 1966-1973; inisip nilang talagang rebolusyunaryo ito, sa kagyat na pakahulugan.” Pero dahil hindi nga nagtagumpay ang rebolusyon, humantong ito “kung hindi man sa nahadlangang ambisyon, [ay] sa reyalisasyong kakailanganin ang marami-raming kahirapan at sigasig sa isang stiwasyong hindi naman mainam.” Iba pa rito ang mga tinawag niyang “matapat na tumiwalag (renegades)” na umalis dahil sa kaibahan ng prinsipyo.

Madiin siya sa pagtuligsa sa una, dahil ang mga ito ang nakipagsabwatan sa rehimeng Sarkozy. Aniya, tinanong niya halimbawa ang magkapatid na Jacques-Alain at Gerard Miller, mga sikat na sikoanalista, kung bakit bigla-bigla na lang umalis ang mga ito sa Kaliwa. Sabi raw ni Gerard, “Dahil naunawaan naming hindi tayo makakasunggab sa kapangyarihan.” Sabi ni Badiou, mga tao itong “tumingin sa ginawa nila hindi bilang simula ng mahabang paglalakbay, na may maraming pag-alon at paghupa, kundi bilang landas tungong kapangyarihan.”

Ayon kay Badiou, inisip ng mga taong ito na kaya nilang makamit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng “rebolusyunaryong sigasig” pero naumpog sa pagkamalay na kumplikado ang mga bagay. “Ang patunay nito, marami sa mga taong ito ang nakahanap ng mga posisyong makapangyarihan sa ibang lugar, sa sikoanalisis, sa midya, bilang pilosopikal na komentarista at iba pa.” Aniya, ang linya ng pagtatakwil ng mga ito ay hindi “Babalik ako sa pagiging di-kilala,” kundi “Hindi iyun ang tamang baraha, kaya maglalaro ako ng iba pa.”

salgado_ghourma_rharous

Ganito rin kaya ang nangyari sa mga dating maka-Kaliwa na “na-disilusyon” ng pagkakamali kaugnay ng eleksyong snap at ng Edsa 1 noong 1986 at pagkatapos ay nakipaglaro na sa negosyo at pulitika ng imperyalismo at mga naghaharing uri – at ang iba’y lantarang naglilingkod ngayon sa rehimeng US-Arroyo? Mga taong kapangyarihan ang hanap, hindi na mahalaga kung para kanino ito kailangang paglingkurin? Ipinagmamalaki ni Badiou ang tindig niya: “Gumawa ako ng permanenteng paninindigan, hindi iyun kalokohan lang ng kabataan.”

13 Agosto 2009

Cory Aquino Fighting On 2

Ang Cory Aquino na gusto ko ay iyung mandirigmang matapang na lumaban sa mga diktadura at ilehitimong pamumuno. Fight on! (Dalawa sa mga larawan sa ibaba ay galing sa Time.com. Maraming salamat!)

Ang Cory Aquino na Gusto ko

Kahit naging aktibista ako, hindi ako tumigil sa paghanga kay Cory Aquino. Pero hindi sa buong buhay at buhay-pulitika niya, kundi sa ilang tampok – o pinakatampok pa nga – na bahagi nito. Syempre, kritikal ako sa rekord niya ng pamumuno. Ang kakatwa sa mga parangal sa kanya ngayon, parang hindi ang pagkapangulo niya ang tumatampok, kundi ang ibang bagay tungkol sa kanya.

Hinahangaan ko si Cory, ang maybahay na walang interes lumahok sa pulitika, pero todong sumuong dito noong naramdaman niya ang pangangailangan at aktwal na hiniling ng mga mamamayan na palitan niya ang kinamumuhiang pangulo. Hinahangaan ko ang tapang at tatag niyang labanan ang diktador na si Marcos, at ang pagtitiwala niya sa mga mamamayan na hindi lang sila boboto nang tama, kundi ay magpoprotesta kapag dinaya ni Marcos ang halalan.

Hinahangaan ko si Cory, ang dating pangulong lumabas sa pagreretiro at lumabag sa katandaan at sakit para makisangkot sa paglaban sa pinakabuktot na mga hakbangin ng mga rehimeng pumalit sa kanya. Hinahangaan ko ang kahandaan niyang sunugin ang kanyang tulay, kahit pansamantala, sa mga nasa kapangyarihan – na desperadong kunin ang suporta niya. Hinahangaan ko ang giting at gilas niya sa pagsasalita at pagkilos kasama ang mga mamamayan.

Cory Doy Marcos Bust

cory_aquino_obit_04

Ano ang laman ng paghangang ito? Ano ang nagbibigay-buhay rito?

Ang mga larawan niya kasama ang mga mamamayan, lalo na sa lansangan, sa paghahangad ng pagbabago – noong paglaban sa diktadura, Edsa 1, Edsa 2, mga protesta kontra sa rehimeng Arroyo. Lagi niyang dala ang malambing na ngiti niya, na parang nagsasabing natural lang na hakbangin ang magrali laban sa masamang pamahalaan. May dating siyang nagsasabing tama ang ipinaglalaban. Hindi ko masyadong gusto ang mga larawan niya sa pwesto, bilang pangulo – bagamat marahan niyang ipinapakita sa mga ito na siya, hindi iba, ang pinuno.

Ang mga kwento ng kalmadong tapang niya sa paglaban, tampok ang maanghang na mga pahayag niya kontra kay Marcos, ang kagustuhan niyang sumama agad sa pagkilos sa Edsa 1, ang mga pahayag at pagkilos niya laban kina Estrada noon at Arroyo nitong huli, maging ang pagharap niya sa “standoff” sa Fort Bonifacio noong Pebrero 2006. Noong pinipigilan siyang magpakita sa Edsa 1, dahil baka siya mabaril, sabi niya, “Hindi ba, ang sabi natin, tuluy-tuloy ang laban na ito?” Hindi siya takot sa harapan ng hanay, sa linya ng dangal.

Ang mga panayam niyang anekdota-dito-anekdota-doon ang estilo. Laging nakatanim sa mga kwento ang mga batayan niya sa isang tindig o pagkilos, at kung paano niya nasumpungan ito. “Alam mo… Sabi sa akin ni… Sabi ko naman…” Napakapersonal ng dating ng pakikisangkot niya sa pulitika sa ganitong mga kwento. Mararamdaman kung paano siya inudyukan ng mga mamamayan sa iba’t ibang panahon na makiisa sa pagkilos. Damang-dama niya ang hamon, nang laging may pagpapakumbaba sa ano ang maiaambag niya.

Ang mga pagbabalik-tanaw niya sa mga sakripisyo at kahirapang sinuong. Bagamat kalakhan nito ay may temang relihiyoso, makikita ang mahigpit niyang paniniwala sa kawastuhan ng ipinaglalaban niya, sa mga taong malapit sa kanya, at sa wisyo at aksyon ng mga mamamayan. Makikita ang pag-asa niyang maaalpasan din ang anumang kahirapan. Tulad ng mga aktibista, ipinapakita niya na posibleng tumanda sa tuluy-tuloy na paglaban nang hindi nagpipighati at nagkukwenta ng sakripisyo, at nang napapayabong nito, hindi naigugupo.

Obit Philippines Corazon Aquino

cory_aquino_obit_06

Kapansin-pansin ngayon sa mga parangal kay Cory ang pagpapasalamat ng iba’t ibang tao, karaniwan at hindi karaniwan, sa kanya. Sa abang pagtingin ko, nagpapasalamat ang mga tao sa kanya hindi dahil tinitingnan siyang nagbigay nang todo-todo sa paglilingkod sa bayan – hindi lang dahil dito.

Mas mahalaga, nagpapasalamat sa kanya ang mga tao dahil, sa tingin ng marami, mahirap man para sa kanya, ibinigay niya ang hiniling sa kanya ng mga mamamayan sa mahahalagang yugto ng kasaysayan: ang lumaban at mamuno sa paglaban sa mga diktadura at ilehitimong pamumuno.

04 Agosto 2009

Gloria SONA 2009

Ipinapakita ng huling State of the Nation Address ni Gng. Gloria Macapagal-Arroyo, at ng mga pagtunggali rito, ang katotohanan hinggil sa lagay ng bansa, at sa tunggalian dito ng mga uri. (Galing sa website ni Stasys Eidrigevicius at ng neopandemic ang mga larawan sa ibaba. Salamat!)

Multiply Life by the Power of Truth

(1)

“Ang pagsasabi ng katotohanan,” sabi ng Italyanong Komunistang pilosopong si Antonio Gramsci, “ay laging rebolusyunaryo.” Lagi nga namang ipinapakita ng katotohanan ang pangangailangan at posibilidad ng malalimang pagbabago ng lipunan at mundo na dulot ng pagkilos ng masa at mga mamamayan. Isang hakbang pasulong ang pag-alam sa katotohanan ng masa at mga mamamayan para maudyukan silang makialam, kumilos, mag-organisa at magrebolusyon.

Kaya naman nakakatuwa ang maagap na pagsunggab at pagngasab ng mga komentarista sa kakatapos na State of the Nation Address o SONA ni Gng. Arroyo. Mabilis nilang tinugunan ang mga datos – kalakhan ay tungkol sa ekonomiya – na inilahad niya, sinuri ang mga ito sa iba’t ibang paraan, at inilantad ang mga ilusyon at panlilinlang na gusto niyang palaganapin sa mga mamamayan, partikular sa mas nakakaangat at makapangyarihang mga uri.

Makikita ang nagawa ng mga komentaristang ito: pinasinungalingan ang mga datos na inilahad ni Gng. Arroyo, kinwestyon ang pangkalahatang pagsusuri niya sa lagay ng bansa at mga mamamayan, at nag-ambag sa paghahapag ng tunay na lagay ng bansa. Binigyan nila ng laman at talas ang araw-araw na nararamdaman ng mga mamamayan na hindi bumuti, bagkus sumasahol, ang lagay nila sa ilalim ng rehimeng ito. Nag-ambag sila sa pag-alam sa katotohanan.

Stasys 1

(2)

Pero tama ang obserbasyon ni Elmer “Bong” Labog, tagapangulo ng Kilusang Mayo Uno: “Gustong palabasin [ni Gng. Arroyo] na sinasabi ng mga kritiko niyang walang laman ang kalahati ng baso habang sinasabi niyang may laman itong kalahati.” Dito makikita ang gamit sa rehimen ng madiing pagtuligsa ni Gng. Arroyo sa kanyang mga kritiko sa SONA. Dahil hindi na niya matakasan ang pagtuligsa ng mga ito, sinikap niyang ilugar ito bilang “ibang pagtingin.”

Gusto niyang gawing usapin ng perspektiba ang pagbasa sa kalagayan ng bansa: Kapag kritikal ka sa gobyerno, natural na iyung kahinaan ang makikita mo. Pagkatapos, ang inupakan niya ay ang mga katunggali niyang pulitiko – na hindi naman talaga kumakatawan sa malapad na pagkakaisang tutol sa kanya. Pero kahit sa mga ito, hindi niya tinugunan ang lehitimong mga kritisismo. Pinili niyang tuligsain ang mga motibo at aksyon ng mga katunggali niyang pulitiko.

Sa dulo, pinapalabas niyang ang mga nagsasabing masama ang lagay ng bansa at tumutuligsa sa mga hakbangin niya ay may kanya-kanyang interes na pinapangalagaan at may kanya-kanyang bahong mas masahol sa kanya. Maraming makikita dito: Maruming pamumulitika, tusong pagdadala ng propaganda, pagiging mapaghiganti… Pero ang pinakamasahol na posibleng implikasyon nito ay gusto pa rin niyang manatili sa pwesto, hindi ang bumitaw.

neopandemic 1

(3)

Naalala ko tuloy ang pagtalakay ni Slavoj Zizek, pilosopong Slovenian, sa usapin ng ideolohiya. May paborito siyang halimbawa, galing kay Claude Levi-Strauss, bantog na istrukturalistang antropologong Pranses. May naengkwentro raw si Levi-Strauss na tribu kung saan iminamapa ng dominanteng grupo ang lugar nila nang pabilog, habang iminamapa naman ng dinodominang grupo ang lugar nila bilang dalawang espasyong nahahati ng isang hindi-nakikitang bakod.

Ang punto ni Zizek, ang mahalaga sa kasong ito ay hindi ang katotohanan ng bawat pagmapa, hindi rin ang katotohanang makikita kung magpapalipad ng helikopter sa ibabaw ng lugar. Ang mahalagang kilalanin dito ay ang ugnayan ng dalawang grupo sa tribu – bagay na humahadlang, para kay Zizek, sa pinal na pagbubuo ng katotohanan tungkol sa nasabing lugar. Aniya, ganito ang epekto ng tunggalian ng mga uri sa paggagap ng mga tao sa kanilang lipunan.

Masasabi rin sigurong ang pagkakaiba ng pagsusuri ni Gng. Arroyo sa lagay ng bansa at ng mga tumutuligsa sa kanya ay nakaugat hindi lang sa pagtindig sa rehimen, pabor ba rito o hindi – kundi sa tunggalian ng mga uri. Hanggang may tunggalian ng mga uri, laging magkakaroon ng dalawa, o higit pang, pagsusuri sa lagay ng bansa. Hindi maihihiwalay dito ang pagsisinungaling ni Gng. Arroyo sa mga pahayag niya – hindi lang dahil sa katangian ng rehimen niya.

Stasys 2

(4)

At hindi matatawaran ang mulat na pagsusulong ni Gng. Arroyo sa interes ng mga naghaharing uri sa siyam na taon niyang panunungkulan. Tulad ng mga namumuno sa Tsina ngayon, at sa Japan sa isang panahon, dating aktibista si Gng. Arroyo – masakit mang aminin. Marahil, hindi lingid sa kaalaman niya ang suri ng Kaliwa sa Estado: na “komiteng tagapagpaganap ito ng mga naghaharing uri” (Engels). At lubos nga niyang ginawang ganyan ang Estado sa ilalim niya.

Hindi tulad ni dating Pang. Joseph Estrada, hindi siya nabagahe ng mga populistang pangako sa mga mamamayan na sinuma ng “Erap para sa mahirap.” Noong 2001 at 2004, lumitaw siyang mas superyor sa kalaban niya sa pwesto. Sa hanay ng mga naghaharing uri, alam nila kung sino ang manok nila. Sa hanay ng mga panggitnang uri, mas may dating ang matalinong alam ang gagawin – anuman ito – kumpara sa tatanga-tanga at lalangu-lango sa pwesto.

Ngayon, sabi ng mga propagandista niya, magiging mas mabait ang paghusga ng kasaysayan kay Gng. Arroyo. Posible, kapag ang nanaig na kasaysayan ay ang sa mga naghaharing uri. “Kahit ang mga patay,” sabi ng Marxistang pilosopong si Walter Benjamin, “ay hindi makakaligtas sa kaaway kapag nagtagumpay siya. At ang kaaway na ito ay hindi pa tumitigil sa pagiging matagumpay.” Pero nagtitiwala akong hindi papayag ang mga mamamayan, lalo na ang Kaliwa na isa ring arkibo ng mga alaala ng mga mamamayan.

neopandemic 2

(5)

Kaugnay ng tunggalian ng mga uri, naalala ko ang isang panayam ni Satur Ocampo, progresibong mambabatas. Tinanong siya tungkol sa posibilidad ng reedukasyon ng mga naghaharing uri, ng paghikayat sa kanila ng Kaliwa. Sabi niya, mahirap baguhin ang isipan ng mga naghaharing uri. Isang kagyat na dahilan, sabi niya, ang pagiging arogante ng mga ito, ni hindi makikinig at lalong hindi sasalubong sa mga sinasabi ng mga aktibista at progresibo.

Kaugnay ng tunggalian ng mga uri, dito pinakamagandang unawain ang tampok na titik ng kantang “Where is the Love?” ng Black Eyed Peas: “If you never know truth then you’ll never know love.” Kung hindi mo alam ang katotohanan, hindi mo malalaman ang pagmamahal. Marami ang nagsisimula sa pagmamahal sa lahat ng Pilipino. Pero ang katotohanan ay may tunggalian ng mga uri sa bansa natin. Kailangang magmahal tayo, pumanig, sa mayorya.

Naalala ko rin ang mga komentaristang kontra-Arroyo na tumatangging may isang katotohanan sa dapat na estratehiya ng Kaliwa sa bansa, pero madiin sa pagsasabi ng katotohanan tungkol sa lagay ng bansa. Kaugnay ng tindig nila ang sabi ng ilang akademiko, na ang Marxismo raw ay mahusay na armas sa pagsuri sa lipunan, pero hindi kapaki-pakinabang bilang armas sa pagbago nito. Tanggap kaya nila ang tunggalian ng mga uri at ang mga implikasyon nito?

31 Hulyo 2009

Stasys 3

Noong kilos-protesta sa SONA, kasama ni Sen. Mar Roxas ang Akbayan. Totoo kaya ang tsismis na magsusuportahan sila sa eleksyong 2010? Kunsabagay, maraming susing tao sa kampanya ni Roxas na sosyal-demokrata. Pero baka malungkot lang siya. Kahit sa pagpapakilos sa lansangan, hirap ang Akbayan.

Nakakatawa ang entri ni Professional Heckler tungkol sa mga tatakbong presidente sa eleksyong 2010. Sa isang banda, nakakatulong ang pagiging mapagpatawa’t kritikal niya sa pagtuligsa sa rehimen. Pero may kailangan sigurong likhaing ibang klaseng katatawanan, kung ibabatay sa sinabi ni Manuel Buencamino: iyung hindi lang tatanggal ng takot, kundi magbibigay ng pag-asa.

Yehey! Malaya na si Elizabeth Principe, manggagawang pangkalusugan, konsultant ng National Democratic Front of the Philippines at kolumnista ng Pinoy Weekly. Marami nang nasabi tungkol sa kanya, pero gusto ko lang sabihing napakaganda niya. Hayaang ipahayag ng kagandahan ang rebolusyon! Hehe.

Bisitahin ninyo ang website ng Kilusang Mayo Uno, halos araw-araw may nagaganap. May blog din ang mga manggagawa ng KFC na tinanggal sa trabaho nang ang ginagamit na palusot ay ang lie detector test ng manedsment.

Ang galing ni Prop. Tonchi Tinio ng Alliance of Concerned Teachers! Kinumpronta niya ang mga antikomunistang sina Jovito Palparan at Jun Alcover at inudyukan ang mga itong maghisterikal, ilantad ang topak nila. Gaya ng dati, matalas ang entri ni Katrina Stuart-Santiago tungkol sa kaso ni Melissa Roxas.

Na-upload na sa blog ni Prop. Roland Tolentino (ito ang pinakabago) ang mga bago niyang sulatin. Mabuti naman! Marami namang nagbabasa labas sa Facebook eh. Hehe.

Panggagaya raw ang pinakamataas na porma ng pagpuri? Hindi ko alam. Hehe.

Genital Electric

Parang (anti-)lohika ng tortyur ang (anti-)lohika ng “palit-ulo” sa Abu Sayyaf. Dahil “epektibo” diumano, kailangang gamitin ng gobyerno sa mga kalabang hindi nakikinig sa katwiran. Mapanganib ang mga implikasyon sa mga mamamayan at lehitimong mga kilusang lumalaban sa gobyerno. (Galing ang mga poster sa website ng Center for the Study of Political Graphics na natunton ko dahil kay Curate. Salamat!)

Payag ka ba sa Palit-ulo?

Ito ang tanong na narinig ko noong isang umaga sa isang estasyong AM. Payag daw ba ang mga mamamayan – o ang tagapakinig ng programa – na dahil nangingidnap ang Abu Sayyaf ng mga sibilyan, kidnapin na rin ang mga asawa, kamag-anak at ibang mahal sa buhay ng mga miyembro nito. Para daw mapalaya ang mga bihag ng grupo.

Syempre, karugtong ito ng pagpapalaya kay Eugenio Vagni, volunteer ng Red Cross, nitong nakaraang mga araw. Napalaya daw siya dahil sa “pagtatalak” ng mga misis ng mga miyembro ng Abu Sayyaf sa kanilang mga mister matapos kidnapin – ng militar! – ang mga ginang.

Nakakabagabag ang alab ng damdamin ng komentarista sa radyo: Pabor na pabor siya. At dahil siya ang nagtatakda ng tono ng programa, kauna-unawang bumuhos ang tawag ng mga tagapakinig na ganoon din ang opinyon – bukod pa sa mayroon naman talagang malaganap na galit sa Abu Sayyaf dahil sa mga aksyon nitong bumibiktima sa mga sibilyan.

Naalala ko tuloy ang isang kakilalang dating naglingkod na media officer sa isang makabayang organisasyon.  Kapag napapadalaw ako sa opisina nila, lagi ko siyang makikitang galit na galit, nakakunot ang noo at parang umuusok ang ilong. “Andaming dapat ituro sa mga taga-midyang iyan!” nasabi niya minsan. Sa pagkakataong ito, naisip ko, tama siya.

Boycott Nestle

Black Panther All Power to the People

Sa isang banda, ang hirap magsabing tutol ka sinasabi niyang “palit-ulo.” Matagumpay nga naman ang ginawa ng militar at, sabi nga, walang nakikipagtalo sa tagumpay. “Epektibo” ang hakbangin nila, dahil napalaya nga naman si Vagni. Kahit sa hanay ng mga komentarista sa pulitika, parang walang nagwala laban sa pangingidnap ng militar.

Pero mapanganib ang palit-ulo. Paglabag ito sa karapatan ng mga sibilyang kaanak at mahal sa buhay ng mga miyembro ng Abu Sayyaf, kahit pa sabihing terorista sila. Paano kung magmatigas ang Abu Sayyaf at hindi palayain ang bihag? Paano kung patayin nila ang bihag? Ano ang gagawin sa mga kinidnap? Hindi rin papalayain? Ikukulong? Papatayin?

Bukod pa diyan, hindi malayong pasaklawin ng gobyerno at militar ang lohika ng palit-ulo. Dahil hindi kinikilala ng gobyerno at maraming komentarista ang mga lehitimong grupong rebelde tulad ng New People’s Army at Moro Islamic Liberation Front, pwede silang idamay sa lohikang ito. Kahit lehitimong pakikidigma sa gobyerno ang ginagawa nila, pwedeng ituring na pangingidnap ang mga prisoners of war na nadadakip nila.

Naalala ko tuloy ang isang babaeng magsasakang na-interbyu ko minsan. Kilala kasi ang asawa niyang lider ng NPA sa probinsya nila. Pana-panahon, pinupuntahan siya ng militar, kinukulit na ilabas ang mister niya o ituro kung nasaan ito. “Hindi ko nga alam,” lagi niyang tugon. “Alam naman ninyong makilos sila, hindi tumitigil sa isang lugar.”

Minsan daw, hahamunin pa niya ang militar: “Hanapin ninyo siya sa gubat. Kapag nakita ninyo, makipagbarilan kayo.” Ang punto lang naman niya, “Siya ang nag-armas, hindi ako. Bakit ako ang kinukulit ninyo?” Pero lagi din siyang may pahabol: “Basta kapag napatay ninyo, ang hiling ko lang, isauli naman ninyo ang katawan sa akin. Bibigyan namin siya ng disenteng libing.” Naalala ko tuloy ang nobelang Widows (1983) ni Ariel Dorfman, manunulat na Chileano, na uminog sa paggigiit ng mga kaanak ng mga pinatay ng militar na ilabas ng militar ang mga katawan ng napatay nila.

Gabriela 1984

Alexandra Kollontai

Matagal nang usap-usapan at paniniwala ng marami na nakikipagsabwatan ang gobyerno sa Abu Sayyaf. Pwedeng balikan ang napakaraming pahayag ng mga opisyal ng gobyerno na malapit na itong malipol. Pero lagi pa rin itong nakakahulagpos, nakakatakas. Minsan, ang sabi, hindi na lalampas sa 100 ang bilang nila, at napapalibutan na ng 3,000 sundalo. Pero hindi pa rin sila nadurog. Sa kabila ng nakadeklarang patakaran ng gobyerno na hindi makikipag-negosasyon sa mga terorista, laging may alingasngas ng pagbibigay rito ng pera ng gobyerno, kahit “pang-yosi” nitong huli.

Ito ang dapat alalahanin at kondenahin ng mga komentarista. Kung gusto ng gobyernong durugin ang Abu Sayyaf, mayroon itong paraan, at makikita ng publiko ang resulta. Kaso wala. Hindi nito kailangang lumabag ng karapatan ng mga sibilyan para magpalaya ng bihag. Hindi pupwedeng ang kagustuhan ng mga komentarista na magkamit ng kongkretong resulta ay nakabatay sa historikal na amnesia o pagkalimot sa kasaysayan ng sabwatan. Dahil kung hindi, mukha nga silang desidido, pero mapaminsala ang opinyon nila. Iniindorso nila ang paggamit ng terorismo kontra sa terorismo.

Sa kasong ito, makikita ang isa pang gamit ng Abu Sayyaf sa gobyerno, bukod sa paghahasik ng lagim sa Mindanao kapag kailangan, sa pagpapabango ng pangalan – sa pagpapalaya ng mga bihag bago ang State of the Nation Address ng pangulo, halimbawa – kapag kailangan, at sa pagtutulak na dagdagan ang badyet ng militar at suportang pinansyal dito ng ibang bansa. Nagagamit din ang Abu Sayyaf para pasamain ang mga lehitimong grupong rebelde at gawing lehitimo ang paggamit ng dahas laban sa kanila.

Iyan ang pakinabang ng gobyerno ni Gloria. Huwag naman sanang bumuntot, dahil sa pagkalimot o kawalan ng kritikal na pagsusuri, ang mga komentarista.

22 Hulyo 2009

01 May 1947 poster

Parangal at iba pang links:

Sa kanyang bagong website, may parangal si Vencer Crisostomo sa progresibong mang-aawit na si Susan Fernandez. Ayaw kong idugtong ang isa pang apelyido.

Makabagbag-damdaming parangal ni Ina Silverio-Gargar kay Michael Jackson.

Parangal ng mga teorista kay Michael Jackson: Mark Fischer, Steve Shaviro at Jodi Dean.

Blog ng parangal kay Ka Wilson Baldonaza, pangkalahatang kalihim ng Kilusang Mayo Uno na pumanaw nitong buwan.

Mga argumento at angas ni Gingmaganda Flores tungkol sa mga kamera.

Pagsusuri ni Slavoj Zizek sa mga nagaganap sa Iran.

Kakatwa kung paanong nagagawan ng tula ni Edel E. Garcellano ang mga laman ng balita.

Mga haiku ng mga estudyante ni  Prop. Jonathan Ponsaran hinggil sa ekonomiyang pampulitika.

Kung ako man si Prop. Henry Louis Gates, Jr., kilalang teoristang Aprikano-Amerikano, magwawala rin ako!

Terry-Eagleton2

Ayon kay Terry Eagleton, Marxistang intelektwal na Ingles, iniluwal ang postmodernismo ng karanasan ng isang henerasyon sa Europa ng pampulitikang pagkabigo – ng Kaliwa noong matapos ang tinatawag na “mahabang 1968.” Makabuluhan ito sa pag-unawa sa tanong ni Caffeine Sparks sa isang entri sa blog na ito. (Maraming salamat kay Irene Suchocki para sa mga larawan sa ibaba!)

Left Lite, Left Zero, Postmoderno

Sa seksyong komento ng huling entri sa blog na ito, tinawag kong “maliit” at “grupong NGOista” ang Akbayan. Ganito ang isang bahagi ng naging tugon ni Caffeine Sparks: “Kung hilaw ang gawain ng mga NGOistang kilusan, ano ang ‘tama?’ Ano ang ‘wasto?’ Ano ang ‘awtentiko?’ At sa tingin mo ba ikaw at ang katulad mo ang may hawak sa mga tumpak na sagot?” Mamaya, sasabihin ko ang mabilis na sagot ko sa tanong na ito. Pero makabuluhan muna sigurong lumiko bago tumbukin ang sagot. Mapapaunlad kasi ng pagliko ang pagtumbok.

May kung anong nagsasabi sa akin na may bahid ng postmodernismo ang komento ni Sparks. Hindi ko alam kung ang panakot na quote-unquote niya sa tama, wasto at awtentiko. O ang nauna niyang akusasyong “paghulma sa isang elite na grupo” ang pagtuturo sa mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas na maging mga “iskolar ng bayan.” O ang panindak niyang pagbanggit sa praseng “master plan” – ng Kaliwa? – sa dulo ng komento niya. O lahat ng nabanggit.

Kung anuman, makikita sa mga puntong ito ang hibo ng postmodernismo. Hindi ba’t kinwestyon ng postmodernismo ang tama, wasto at awtentiko – kadalasan sa pamamagitan ng paglalagay ng panakot na quote-unquote sa mga salitang ito? Hindi ba’t galit ang postmodernismo sa lahat ng klase ng hirarkiya at tinatawag nitong “elitismo” ang anumang nagbibigay-halaga sa partikular na grupo? Hindi ba’t takot ang postmodernismo sa mga “master plan,” ng Kaliwa man o Kanan? Magdudulot daw kasi ito ng karahasan, ng pagdanak ng dugo at kamatayan?

Sa sanaysay niyang “Where do postmodernists come from?” binuod ni Terry Eagleton, Marxistang intelektwal, ang pagsusuri ng maraming Marxista – Alex Callinicos, Aijaz Ahmad, Teresa Ebert at ng Pinoy na si E. San Juan, Jr. – sa postmodernismo. Aniya, o anila, resulta ang postmodernismo ng karanasan sa pampulitikang pagkabigo ng isang henerasyon ng mga intelektwal sa Kanluran. Naganap ang pagkabigo matapos ang 1968, o ang panahong 1968-1973 – panahon ng matinding atake sa kilusang rebolusyunaryo sa maraming bansa.

Ayon kay Eagleton, mula sa mayor na mga “prinsipyo” – ayaw ng mga postmodernistang tawagin ng ganyan ang mga pinapaniwalaan nila – ng postmodernismo, pwedeng magbalik-tanaw at tuklasin ang naturang pagkabigo. Para bang kapag pumasok ka sa isang klase ng magulong kwarto, mauunawaan mo lang ang samu’t saring bahagi ng kaguluhan kung matutumbok mong nagkaroon doon ng inuman – o orgy siguro, ewan ko – bago ka dumating. Iniluwal ang magulong mga paniniwala ng pagkalasing ng postmodernismo.

Irene Suchocki1

Ang mga paniniwalang tinukoy ni Eagleton, pwedeng palitan ng mga sinabi ni Sparks, at matutumbok pa rin natin ang pagkabigong pinagmulan ng mga ito. Dahil bigo at mahina naman ang Kaliwa, aanhin pa nga ang “tama,” “wasto” at “awtentiko”? Sa isang banda: May magagawa ba ang mga ito? Sa kabila: Hindi kaya’t mapanupil rin ang mga konseptong ito – dahil ang namamayagpag ngang tama, wasto at awtentiko ay ang sa mga konserbatibo at reaksyunaryo? Kung tunay tayo, dapat “di-tama,” “di-wasto,” “di-awtentiko” ang linya natin!

Dahil bigo at mahina ang Kaliwa, at ang namamayaning hirarkiya sa lipunan ay iyung sa mga imperyalista at naghaharing uri, hindi ba’t elitista nga naman ang lahat ng pagbibigay-halaga sa anumang grupo ng tao? Wala namang welgang bayan, taktikal na opensiba o insureksyon, bakit kailangan pa ng hirarkiya? Bakit magtitiwala sa mga nagpapakilalang “master plan,” eh ilang beses nang nabigo iyan? Malala pa, paulit-ulit nang humantong ang mga planong iyan sa dahas. Sa halip na magbuo ng malalaking plano, maging pragmatiko na lang tayo ngayon.

Irene Suchocki2

Sa Pilipinas, pumasok sa progresibong pulitika ang postmodernismo sa isang partikular na panahon – noong maagang bahagi ng dekada ’90, noong nagwawasto ang pinakamalaking bloke ng Kaliwa sa malalaking pagkakamaling nagawa noong dekada ’80, at nabubuo ang bagong mga grupo at tendensya ng mga umalis o pinaalis sa nasabing Kilusan. Nagamit ang postmodernismo hindi lang sa pagtuligsa sa sistema, kundi sa mismong Kilusan – hindi ng mga intelektwal na nasa akademya, kundi nasa mga organisasyong bagong-tayo.

Makikita ang pagpasok ng postmodernismo sa pulitika ng Kaliwa sa bansa sa librong Reexamining and Renewing the Philippine Progressive Vision (1993) na inedit nina John Gershman at Walden Bello. Tumining ang tanong ng napadalong si Prop. Delia Aguilar, matatag sa kanyang Marxismo at feminismo: “Ang gusto kong malaman… ay kung mayroong kagyat na ugnayan sa pagitan ng kagustuhan nating bakahin o alisin ang mga tendensyang awtoritaryan at pagbasura sa isang malaking teorya, malaking naratibo” – ang Marxismo.

Dahil kung anu-ano na ang sinasabi sa forum na pinagbatayan ng libro, nagtanong siya: “[D]apat ba tayong sumunod sa postmodernistang pag-ilag sa malalaking naratibo dahil hindi na natin kayang ilarawan ang katangian ng kabuuang panlipunan (social totality)?… [N]atatakot ako nang todo-todo sa totoo lang sa postmodernistang mga hakbangin na umatras… Diyan hahantong iyan. Sa takot na ilarawan ang kabuuang ito dahil ang paglalarawan sa kabuuan ay kagyat na hahantong sa totalitaryanismo. Ganyan ba ang iniisip natin?”

Mangyari, nagtugma ang maraming tema ng postmodernismo sa propagandang maka-imperyalista at maka-kapitalista noong dekada ’90. Kakabagsak lang ng Unyong Sobyet, ng tinatawag nilang “aktwal na umiiral na sosyalismo” at nagkokoro ang mga sumisigaw ng “Katapusan ng Kasaysayan” at mga postmodernista sa pagkwestyon sa malalaking teorya, sa hirarkiya at kawalan diumano ng demokrasya sa Kaliwa, sa pagtalakay sa mga isyu ng kasarian, lahi, etnisidad, relihiyon pero bihirang uri, sa takot kina Mao Zedong at Joseph Stalin.

Irene Suchocki3

Sa sanaysay na “Akbayan – A New Left Party in the Philippines: Learning New Ways of Being (Left)” ni Joel Rocamora, teorista ng Akbayan, makikita ang hibo ng postmodernismo sa Akbayan at kay Rocamora mismo. Pero hindi pa siguro dahil mulat na sinusunod ng Akbayan at ni Rocamora ang postmodernismo, kundi dahil pareho sila ng phobia, ng kinatatakutan: ang malalaking teorya o ideolohiya (mas pinipili ang talakayang “masigla” sa pulitika) at ang malalaking proyektong panlipunan (mas pinipili ang hakbang-hakbang na mga taktika).

Madaling makita sa sanaysay ang mga kahinaang inaamin mismo ng Akbayan at ni Rocamora: elektoralista (“ang ating paglahok sa sistemang party-list ang… kumuha ng kalakhan ng ating enerhiya sa nakaraang siyam na taon”), NGOista (“bukod sa mga staff ng NGO, wala gaanong miyembro ang Akbayan na galing sa panggitna at nakatataas na uri sa mga eryang urban”), hindi lubog sa masa (“nakikipag-ugnayan lang ang Akbayan sa mga komunidad kapag may parating na eleksyon”) at buhaghag (“buhaghag na katangian ng ating mga istruktura”).

Sa ganitong konteksto makabuluhang ilugar ang sinabi ni Sparks na “Kung ang mga totoong radikal ay may hawak ng mga kasagutan… kulang siguro sila sa [press release]… Kasi di nila mapaabot sa ordinaryong mamamayan ang mga nilalayon nila.” Paano inuunawa ng ganitong pahayag ang mga mamamayan? Ang pag-oorganisa sa hanay nila? Nadadaan sa PR ang masa? Hindi kailangang mag-organisa sa hanay nila? Madaling gawain ang magsulong ng pagbabagong panlipunan? Malaki nang ambag sa pagrerebolusyon ang pagba-blog lang?

Irene Suchocki4

Sa isang bahagi ng sanaysay, sinipi ni Rocamora ang isang Latino-Amerikanong intelektwal – isang higante ng sosyalismo? sino nga ba siya? – na nagsabing “binibigyang-kahulugan ngayon ng proyektong sosyalista ang sarili bilang isang proseso kaysa isang lipunan.” Ang kailangan daw ay “isang permanenteng pagbabago. Walang sosyalistang modelo, tanging sosyalistang proseso” – na binigyang-kahulugan na “pagpawi sa iba’t ibang porma ng alyenasyon, pang-aapi at pagsasamantala.” Pokus na lang tayo sa Cubao, huwag na kahit sa Cuba.

Mahigit 100 taon na ang nakakaraan, inilantad ni Vladimir Lenin ang pagtinging ito. Aniya, “’Ang pagkilos ang lahat, walang halaga ang ultimong layunin’ – ipinapakita ng islogang ito ni Bernstein ang laman ng rebisyunismo nang higit sa maraming mahabang paliwanag. Ang itakda ang kondukta nang kaso-por-kaso, umangkop sa mga pangyayari ng bawat araw at sa pagkakahati at pagbabago ng mababaw na pulitika, kalimutan ang pangunahing mga interes ng proletaryado at batayang mga katangian ng sistemang kapitalista, ng buong ebolusyong kapitalista, isakripisyo ang mga pangunahing interes na ito para sa tunay o ipinagpapalagay na bentahe ng yugto – iyan ang patakaran ng rebisyunismo.”

Bagamat iginigiit ni Rocamora na nasa “Kaliwa” pa rin ang Akbayan, na “Mapagpalahok na Sosyalismo” o “Participatory Socialism” pa rin ang ipinaglalaban nila, na binubuo ang Akbayan ng iba’t ibang grupong “Kaliwa,” malinaw na taliwas ang sinasabi niyang ito sa kinikilalang “sosyalismo” ni Lenin. Kinakatawan nila ang repormismo at parlamentarismo na si Lenin ang isa sa unang tumuligsa. Bagamat tanggap ni Rocamora ang bansag sa Akbayan na “Left Lite,” sa mas malawak na pagtingin, halos “Left Zero” na ang natitira.

Irene Suchocki5

Sabi ni Eagleton, bagamat binayo ng postmodernismo ang mga pundasyon ng naghaharing sistema at dominanteng mga kaisipan sa mundo, binayo rin nito ang mga pundasyon para muling makapagbuo at makapagpatatag ang Kaliwa. Halimbawa ang mga tanong ni Sparks ng ganito: Bagamat kinukwestyon ang katumpakan ng naghaharing sistema at namamayaning kultura’t kaisipan sa lipunan, inaatake rin ang progresibong Kilusan at ang mga ideya nito. Hindi tama, wasto at awtentiko ang sistema, hindi ba’t magkatulad lang din kayo?

Tama ang postmodernismo sa pagkwestyon sa lahat ng ipinagpapalagay nang tama, wasto at awtentiko ng lipunan, at maging ng Kilusan para sa pagbabago. Pero ipinapataw nito sa lahat ang ahistorikal na paghusgang lahat ng kilusang nagsasabing tama, wasto at awtentiko ang sarili ay kumakatawan sa kung anong pulitikang awtoritaryan, mapanupil at kontra-progresibo. Itinuturing nitong imposible, mapanupil at di-makatarungan ang pagsasabi ng isang kilusan – kahit anong kilusan – na ang kinakatawan nito ay ang tama, wasto at awtentiko.

Tama ang postmodernismo sa pagsasabing walang metapisikal at absolutong lokasyon kung saan mahuhusgahan ang tama, wasto at awtentiko. Pero hindi dapat humantong ang pag-atake nito sa obhetibismo sa sagad-sagaring suhetibismo sa pagsusuri sa mundo – na siya na ngang nangyari rito. Mangyari, hindi naman kailangang sa isang metapisikal at absolutong lokasyon magmula ang paghusga kung alin ang tama, wasto at awtentiko. Maaaring magmula ito sa kongkretong pagsusuri at tunggalian ng mga umiiral na pwersa sa lipunan.

Irene Suchocki6

Kaya ano ang mabilis na sagot sa tanong ni Sparks? Ang kilusang pambansa-demokratiko ba ang kumakatawan sa tama, wasto at awtentiko? Kung ibabatay sa kalagayan ng lipunang Pilipino, at pandaigdigang sistemang kapitalista, sa ugnayan ng mga uri sa bansa, at kung ihahambing sa katunggaling mga pananaw, kahit iyung nagpapakilalang “Kaliwa” katulad ng Akbayan, ang sagot ay mabilis na maibibigay, wala mang garantiyang metapisikal at absoluto: Oo.

13 Hulyo 2009

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 168 other followers